Auditor wewnętrzny laboratorium wg PN-EN ISO/IEC 17025:2018

Cel szkolenia: Pozyskanie szerokiej wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie auditu wewnętrznego wg normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018

Grupa docelowa: Pracownicy laboratoriów badawczych/wzorcujących, pracownicy przedsiębiorstw posiadających w swojej strukturze organizacyjnej podległe laboratoria badawcze, osoby spoza organizacji zainteresowane w przyszłości pracą audytora wewnętrznego.

Dzięki pozyskanej wiedzy i praktycznym umiejętnościom uczestnicy będą umieli:

 • samodzielnie przeprowadzać audity wewnętrzne w laboratorium
 • współpracować z grupą audytorów w zakresie organizacji audytów
 • poprawnie i logicznie opracować raport z auditu
 • znaleźć i skorygować niezgodności w systemie zarządzania w laboratorium
 • poprawnie przeanalizować przyczyny niezgodności i wdrożyć skuteczne działania korygujące
 • unikać zagrożeń i niezgodności powstających w laboratorium

Zakres merytoryczny: 

Ogólny cykl auditów wewnętrznych zgodnie z ISO 17025. Zasady auditowania dotyczące auditu i auditorów. Rodzaje auditów. Zarządzanie programem auditów wewnętrznych. Uprawnienia najwyższego kierownictwa w procesie auditu. Działania auditowe: inicjowanie auditu, przeprowadzenie przeglądu dokumentów, przygotowanie działań auditowych na miejscu, opracowanie listy pytań kontrolnych, spotkanie otwierające, prowadzenie działań auditowych na miejscu, opracowanie ustaleń z auditu, opracowanie raportu z auditu, zakończenie auditu. Działania poauditowe, niezgodności, działania korygujące i zapobiegawcze. Elementy, na które należy zwracać uwagę w trakcie auditu wewnętrznego obszaru technicznego zgodnie z ISO 17025. Przykłady spostrzeżeń i niezgodności zgodnie z ISO 17025. Określenie kryteriów auditu. Klasyfikacja ustaleń z auditu. Kompetencje auditorów wewnętrznych systemu zarządzania jak i obszaru technicznego w laboratorium. Formułowanie spostrzeżeń i niezgodności na podstawie przykładów obserwacji podczas auditu wg ISO 17025.

KOSZT UCZESTNICTWA
szkolenie realizowane jest w dwóch wariantach:
I wariant – 450 zł
szkolenie 1 dniowe (8 godzin), dla osób mających wcześniej styczność z systemem zarządzania w laboratorium, wykładowca bazuje na wiedzy wcześniej zdobytej przez uczestników
II wariant – 600 zł
szkolenie 2 dniowe (16 godzin), dla osób, które zamierzają dopiero rozpocząć pracę z systemem zarządzania w laboratorium

Uczestnicy szkolenia otrzymują (w ramach opłaty) materiały oraz poczęstunki w przerwach zajęć

TERMIN NADSYŁANIA ZGŁOSZEŃ
Cały rok (szkolenie jest realizowane przy min. 10 zgłoszeniach)

KARTA ZGŁOSZENIA
Aby pobrać kartę zgłoszenia, proszę kliknąć tutaj.
(Uwaga! : prosimy o podanie wybranego wariantu szkolenia)

Sposób zapisu: kartę zgłoszenia należy przesłać na adres

 • w formie elektronicznej pocztą e-mail: cj@pk.edu.pl
 • w formie papierowej:
  Centrum Szkolenia i Organizacji Systemów Jakości
  Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki
  al. Jana Pawła II 37, 31-864 Kraków
  (budynek G)

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW NA KURS DOKSZTAŁCAJĄCY/SZKOLENIE PROWADZONE NA POLITECHNICE KRAKOWSKIEJ

Szkolenie jest realizowane we współpracy z Firmą MAXYMA Kamila Gromczak.