Doradca z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych (RID)

WYMAGANIA: ukończone studia wyższe 
CZAS TRWANIA: 60 godzin
KOSZT KURSU:  1.500 zł

Planowany termin: luty/marzec 2020 r. (po zebraniu się grupy min 10 osób)

ZAKRES kursu:
 – część ogólna
– część specjalistyczna – przewóz koleją

Program kursu zgodny z załącznikiem nr 3 do rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 29 maja 2012 r. (poz. 619)

UZYSKIWANE DOKUMENTY
Zaświadczenie o ukończeniu kursu doradcy uprawniającego do przystąpienia do egzaminu na doradcę do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych przed komisją Transportowego Dozoru Technicznego.

Uczestnicy w ramach opłaty otrzymują wydrukowaną Umowę europejską dotyczącą międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR 2017)

KARTA ZGŁOSZENIA
Aby pobrać kartę, proszę kliknąc tutaj.

Sposób zapisu: kartę zgłoszenia należy przesłać na adres
– w formie elektronicznej:  e-mail: cj@pk.edu.pl
– w formie papierowej:
Centrum Szkolenia i Organizacji Systemów Jakości
Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki
al. Jana Pawła II 37, 31-864 Kraków
(budynek G)

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW NA KURS DOKSZTAŁCAJĄCY/SZKOLENIE PROWADZONE NA POLITECHNICE KRAKOWSKIEJ