Regulamin organizacyjny

REGULAMIN ORGANIZACYJNY
CENTRUM SZKOLENIA I ORGANIZACJI SYSTEMÓW JAKOŚCI

§ 1

1.  Postanowienia ogólne:
1) Centrum Szkolenia i Organizacji Systemów Jakości, zwane dalej Centrum, jest jednostką organizacyjną Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki działającą poza wydziałami. Centrum jest jednostką samofinansującą się.
2) Podstawę działalności Centrum stanowi Statut Politechniki Krakowskiej oraz niniejszy Regulamin.
3) Centrum posiada logo, którym posługuje się w swej działalności:

§ 2

1. Do zadań Centrum należą:
1) działania na rzecz wprowadzania systemu jakości w dydaktyce, badaniach naukowych i zarządzaniu PK,
2) działania na rzecz uzyskiwania przez jednostki organizacyjne PK i podmioty gospodarcze akredytacji w zakresie kształcenia specjalistów zarządzania jakością, zdobywania uprawnień do nadawania certyfikatów: Auditora oraz Asystenta Systemu Zarządzania Jakością, Systemu Zarządzania Środowiskowego i Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy, jak również Certyfikatu Pełnomocnika Systemu Zarządzania Jakością,
3) wdrażanie systemów zarządzania jakością, środowiskiem oraz bezpieczeństwem i higieną pracy w organizacjach (uczelniach, przedsiębiorstwach, urzędach itp.),
4) działania na rzecz przygotowywania laboratoriów badawczych i dydaktycznych do akredytacji,
5) organizacja i prowadzenie studiów podyplomowych wnioskowanych przez uczelnie, podmioty gospodarcze i osoby fizyczne,
6) prowadzenie szkoleń BHP dla pracowników Politechniki Krakowskiej oraz kursów i szkoleń zlecanych przez uczelnie i podmioty gospodarcze, dotyczące organizacji systemów jakości dla kadry zarządzającej, kadry realizującej zadania produkcyjne itp.,
7) prowadzenie pomiarów, badań i oceny stanowisk pracy pod względem ryzyka zawodowego i innych zagrożeń, ze względu na wymagania BHP,
8) organizacja konferencji, sympozjów, seminariów, kursów specjalistycznych i szkoleń,
9) realizacja projektów strukturalnych finansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz realizacja prac organizacyjno-szkoleniowych zlecanych przez jednostki organizacyjne PK i instytucje zewnętrzne.

2. Centrum współdziała z innymi jednostkami organizacyjnymi PK w zakresie swojej działalności oraz współpracuje i wymienia doświadczenia z innymi placówkami naukowymi, dydaktycznymi i podmiotami gospodarczymi, krajowymi i zagranicznymi, zgodnie z zakresem merytorycznej działalności Centrum zawartej w § 2 ust. 1.

3. Centrum może wykonywać inne prace zlecane przez jednostki organizacyjne PK, jak również instytucje pozauczelniane.

 § 3

1. Struktura organizacyjna Centrum:
1) działalnością Centrum kieruje dyrektor, powołany przez Rektora PK, zgodnie z procedurą zawartą w Statucie Politechniki Krakowskiej,
2) dyrektor Centrum podlega bezpośrednio Rektorowi PK lub właściwemu prorektorowi,
3) dyrektor Centrum jest bezpośrednim przełożonym pracowników Centrum,
4) schemat struktury organizacyjnej Centrum podany jest w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu,
5) Radę Naukową Centrum powołuje Rektor PK po zasięgnięciu opinii Senatu. Rada składa się z przedstawicieli jednostek organizacyjnych Politechniki Krakowskiej oraz, z głosem doradczym, zapraszanych specjalistów, reprezentujących inne podmioty. W posiedzeniach Rady Naukowej uczestniczą: dyrektor Centrum oraz wybrany pracownik administracyjny Centrum, który pełni funkcję sekretarza Rady,
6) członków Rady Naukowej Centrum odwołuje Rektor PK, po zasięgnięciu opinii Senatu.

§ 4

1. Do zadań Rady Naukowej Centrum należy w szczególności:
1) opiniowanie planów i programów studiów podyplomowych,
2) opiniowanie planów wydawniczych,
3) opiniowanie programów konferencji i seminariów,
4) opiniowanie wniosków o nagrody w zakresie działalności naukowej i dydaktycznej,
5) opiniowanie sprawozdań z działalności Centrum,
6) inspirowanie kierunków rozwoju Centrum.

2. Pracą Rady Naukowej Centrum kieruje Przewodniczący, wybrany spośród Członków Rady.

§ 5

1. Do zadań dyrektora Centrum należy kierowanie całokształtem działalności Centrum, zgodnie z zakresem obowiązków i uprawnień, a w szczególności:
1) zapewnienie prawidłowego przebiegu poszczególnych rodzajów i form działalności Centrum,
2) koordynowanie współpracy z innymi jednostkami PK, innymi uczelniami i podmiotami gospodarczymi, w zakresie pełnomocnictwa udzielonego przez Rektora PK,
3) przygotowywanie i podpisywanie umów dotyczących świadczonych usług oraz porozumień o współpracy, w zakresie pełnomocnictwa udzielonego przez Rektora PK,
4) nadzorowanie i kontrolowanie działań pracowników zatrudnionych w Centrum.

§ 6

1. Do zadań Zespołu ds. Organizacyjno-Finansowych należy w szczególności:
1) logistyka,
2) wystawianie faktur,
3) rejestr oraz opis rachunków i faktur,
4) ewidencja druków ścisłego zarachowania,
5) gospodarka majątkowa,
6) sporządzanie umów o dzieło i umów zlecenia.

2. Do zadań Zespołu ds. Studiów Podyplomowych, Kursów i Szkoleń należy w szczególności:
1) rekrutacja,
2) dokumentacja,
3) obsługa administracyjna,
4) wystawianie indeksów, świadectw i zaświadczeń,
5) korespondencja z wykładowcami i uczestnikami.

3. Do zadań Zespołu ds. Realizacji Projektów należy w szczególności:
1) przygotowywanie wniosków,
2) przygotowywanie umów,
3) przygotowywanie sprawozdań merytorycznych i finansowych,
4) rozliczanie projektów.

§ 7

1. Gospodarka majątkowa Centrum:
1) gospodarka majątkowa Centrum prowadzona jest na podstawie obowiązujących przepisów,
2) za prawidłowe prowadzenie gospodarki finansowej i gospodarowanie majątkiem odpowiedzialność ponosi dyrektor Centrum,
3) w kalkulacji kosztów realizowanych przez Centrum przedsięwzięć – § 2 ust. 1, punkty 1) do 7) – ustala się narzut kosztów pośrednich, równych 15% , z którego ¼ przeznaczona jest dla współorganizatora przedsięwzięcia,
4) w pozostałych przedsięwzięciach – § 2 ust. 1, punkty 8) i 9) – koszty pośrednie ustala się na 20%,
5) w szczególnych przypadkach, zmiana wysokości kosztów pośrednich jest możliwa za zgodą Rektora PK.

§ 8

Wszelkie zmiany w niniejszym Regulaminie wymagają uchwały Senatu Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki.