Akredytacja oraz system zarządzania w laboratorium wg PN-EN ISO/IEC 17025:2018

Szkolenie kierowane do pracowników laboratoriów badawczych i wzorcujących, potencjalnych lub obecnych kierowników ds. jakości i kierowników technicznych, kadry laboratorium przygotowującej się  do akredytacji PCA lub innych osób zainteresowanych tematem. Szkolenie zapewnia pozyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie procesu akredytacji PCA, systemu zarządzania ISO 17025 oraz obowiązków i uprawnień kluczowego personelu kierowniczego laboratorium.

WYMAGANIA
Brak

TERMINY ZGŁOSZEŃ
Cały rok (szkolenie jest realizowane przy min. 10 zgłoszeniach)

CZAS TRWANIA
8 godzin

KOSZT UCZESTNICTWA
400 zł

Uczestnicy szkolenia otrzymują (w ramach opłaty) materiały oraz poczęstunki w przerwach zajęć

KARTA ZGŁOSZENIA
Aby pobrać kartę zgłoszenia, proszę kliknąć tutaj.

Sposób zapisu: kartę zgłoszenia należy przesłać na adres

  • w formie elektronicznej pocztą e-mail: cj@pk.edu.pl
  • w formie papierowej:
    Centrum Szkolenia i Organizacji Systemów Jakości
    Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki
    al. Jana Pawła II 37, 31-864 Kraków
    (budynek G)

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW NA KURS DOKSZTAŁCAJĄCY/SZKOLENIE PROWADZONE NA POLITECHNICE KRAKOWSKIEJ

UZYSKIWANE DOKUMENTY
Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

ZAKRES MERYTORYCZNY
Istota zmian wprowadzonych w normie PN-EN ISO/IEC 17025:2018 w odniesieniu do ISO 17025:2005, wymagania ogólne dla laboratorium w tym bezstronność, poufność (p.4), wymagania strukturalne i organizacyjne (p.5) – uwzględnienie polityk niezbędnych w systemie zarządzania, wymagania normy w zakresie niezbędnych zasobów (p.6), personel, warunki środowiskowe, wyposażenie, spójność pomiarowa, usługi i dostawy dostarczane z zewnątrz, wymagania procesu (p.7), przegląd zapytań, ofert i umów, wybór i weryfikacja metod, walidacja metod, próbkowanie, postępowanie z obiektami do badań lub wzorcowania, zapisy techniczne, szacowanie niepewności pomiarowej, zapewnienie jakości wyników, przedstawianie wyników, skargi, praca niezgodna z wymaganiami, nadzór nad danymi i zarządzanie informacją, wymagania systemu zarządzania (p.8), wdrożenie systemu zarządzania – wybór opcji A lub B, wymagana dokumentacja systemu zarządzania, działania mające na celu określenie ryzyk i szans, doskonalenie, działania korygujące, audyty wewnętrzne, przegląd zarządzania, omówienie systemu zarządzania wg opcji A – minimum management system, omówienie systemu zarządzania wg opcji B – zgodność z ISO 9001

Szkolenie jest realizowane we współpracy z Firmą MAXYMA Kamila Gromczak.