Doradca ds. bezpieczeństwa w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych (ADR/RID)

WYMAGANIA
Ukończone studia wyższe

TERMIN ZGŁOSZEŃ
25 września 2017 r.

ZAPLANOWANE TERMINY ZAJĘĆ
7, 8, 15, 28, 29 października, 4, 5, 19 listopada 2017 r.

CZAS TRWANIA
60 godzin

UZYSKIWANE DOKUMENTY
Zaświadczenie o ukończeniu kursu z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych uprawniające do przystąpienia przed komisją Transportowego Dozoru Technicznego do egzaminu na doradcę do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych

ZAKRES MERYTORYCZNY
ADR
Moduł podstawowy: wprowadzenie w system regulacji prawnych, podstawy identyfikacji i klasyfikacji towarów niebezpiecznych w transporcie, zasady pakowania towarów niebezpiecznych, oznakowania sztuki przesyłki, wyłączenia w stosowaniu przepisów, dokumentacja związana z przesyłką i działaniami ratunkowymi, kontrola przewozów, zasady odpowiedzialności za naruszenie przepisów o przewozie towarów niebezpiecznych oraz za szkody spowodowane w związku z takim przewozem

Moduł klas towarów niebezpiecznych: zagrożenia stwarzane przez materiały i przedmioty uznane za niebezpieczne, kryteria klasyfikacyjne, zasady pakowania różnych towarów niebezpiecznych, odpady niebezpieczne i materiały zagrażające środowisku, materiały i przedmioty wybuchowe, warunki przewozu materiałów promieniotwórczych

Moduł drogowy: pojazdy używane do przewozu towarów niebezpiecznych, załadunek i rozładunek, dokumenty wymagane podczas przewozu, szkolenie kierowców i innych osób związanych z transportem, przewóz w cysternach, zagrożenia dla ludzi i środowiska spowodowane transportem towarów niebezpiecznych – ratownictwo techniczne i chemiczne

RID
Przepisy kolejowe, dokumentacja, znakowanie wagonów, przewóz w cysternach, zagadnienie eksploatacyjne, zagrożenia dla ludzi i środowiska spowodowane przewozem towarów niebezpiecznych koleją – ratownictwo techniczne i chemiczne, szkolenie pracowników

KOSZT UCZESTNICTWA
1.000 zł (900 zł – Pracownicy Politechniki Krakowskiej)
Uczestnicy otrzymują (w ramach opłaty) materiały

Uczestnicy w ramach opłaty otrzymują wydrukowaną Umowę europejską dotyczącą międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR 2017)

KARTA ZGŁOSZENIA
Aby pobrać kartę, proszę kliknąc tutaj.

Sposób zapisu: kartę zgłoszenia należy przesłać na adres

  • w formie elektronicznej pocztą e-mail: cj@pk.edu.pl
  • w formie papierowej:
    Centrum Szkolenia i Organizacji Systemów Jakości
    Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki
    al. Jana Pawła II 37, 31-864 Kraków
    (budynek G)