Doradca w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych (ADR)

WYMAGANIA
Ukończone studia wyższe

CZAS TRWANIA
60 godzin

UZYSKIWANE DOKUMENTY
Zaświadczenie o ukończeniu kursu z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych uprawniające do przystąpienia przed komisją Transportowego Dozoru Technicznego do egzaminu na doradcę do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych

ZAKRES MERYTORYCZNY
ADR
Moduł podstawowy: wprowadzenie w system regulacji prawnych, podstawy identyfikacji i klasyfikacji towarów niebezpiecznych w transporcie, zasady pakowania towarów niebezpiecznych, oznakowania sztuki przesyłki, wyłączenia w stosowaniu przepisów, dokumentacja związana z przesyłką i działaniami ratunkowymi, kontrola przewozów, zasady odpowiedzialności za naruszenie przepisów o przewozie towarów niebezpiecznych oraz za szkody spowodowane w związku z takim przewozem

Moduł klas towarów niebezpiecznych: zagrożenia stwarzane przez materiały i przedmioty uznane za niebezpieczne, kryteria klasyfikacyjne, zasady pakowania różnych towarów niebezpiecznych, odpady niebezpieczne i materiały zagrażające środowisku, materiały i przedmioty wybuchowe, warunki przewozu materiałów promieniotwórczych

Moduł drogowy: pojazdy używane do przewozu towarów niebezpiecznych, załadunek i rozładunek, dokumenty wymagane podczas przewozu, szkolenie kierowców i innych osób związanych z transportem, przewóz w cysternach, zagrożenia dla ludzi i środowiska spowodowane transportem towarów niebezpiecznych – ratownictwo techniczne i chemiczne

Uczestnicy w ramach opłaty otrzymują wydrukowaną Umowę europejską dotyczącą międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR 2017)

KARTA ZGŁOSZENIA
Aby pobrać kartę, proszę kliknąc tutaj.

Sposób zapisu: kartę zgłoszenia należy przesłać na adres

  • w formie elektronicznej pocztą e-mail: cj@pk.edu.pl
  • w formie papierowej:
    Centrum Szkolenia i Organizacji Systemów Jakości
    Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki
    al. Jana Pawła II 37, 31-864 Kraków
    (budynek G)