Pełnomocnik systemu zarządzania jakością (wg kryteriów PCBC)

WYMAGANIA
Posiadanie Certyfikatu Asystenta systemu zarządzania jakością PCBC S.A.

TERMIN ZGŁOSZEŃ
Cały rok (szkolenie jest realizowane przy min. 15 zgłoszeniach)

CZAS TRWANIA
120 godzin

UZYSKIWANE DOKUMENTY
Certyfikat Pełnomocnika systemu zarządzania jakością (wydany przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A., po zdaniu dodatkowego egzaminu przeprowadzanego przez Komisję PCBC S.A., opłata za egzamin jest wliczona w cenę szkolenia)

ZAKRES MERYTORYCZNY
Wprowadzenie do systemów zarządzania jakością (SZJ) – rozwój i znaczenie SZJ; normy serii ISO 9000 – rys historyczny, powstanie, rozwój; prezentacja wymagań norm serii ISO 9000 – cele i struktura; etapy wdrażania SZJ; rola i funkcje przedstawiciela kierownictwa w tworzeniu koncepcji SZJ, we wdrażaniu, utrzymywaniu i doskonaleniu SZJ; dokumentowanie i utrzymywanie SZJ – wymagania wobec dokumentacji, struktura dokumentacji, rodzaje dokumentów, nadzorowanie dokumentów i zapisów; zarządzanie procesowe – ocena i kierunki działania organizacji – podejście procesowe, identyfikacja procesów, mapa i opisy procesów, praktyczne aspekty zarządzania procesami; wymagania jakościowe dla procesów, ciągłe doskonalenie (promocja jakości); ocena skuteczności i efektywności funkcjonowania SZJ – pomiary i nadzorowanie procesów, zarządzanie kosztami i dochodami, satysfakcja klienta, audity wewnętrzne, działania po audicie i ocena ich skuteczności, przeglądy zarządzania, certyfikacja SZJ; SZJ oparte na podejściu procesowym i praktyczne zastosowanie wymagań norm; legislacja i aspekty prawne, odpowiedzialność za wyrób; motywacja a zarządzanie jakością – teorie motywacji, rodzaje motywacji, możliwości kształtowania motywacji pracowników; techniki zarządzania pracą zespołową, prezentacja i sposoby przedstawiania opracowanych zadań, metody wizualizacji, metody rozwiązywania ćwiczeń i prowadzenia gier symulacyjnych; aspekty ekonomiczne – podstawy rachunkowości, koszty jakości, koncepcje rozliczania kosztów, procesowy rachunek kosztów; informacja jakościowa – zarządzanie systemami informacyjnymi; doskonalenie SZJ – metody projektowania wyrobów i procesów (FMEA i QFD) – narzędzia i metody zarządzania jakością

Egzamin przed Komisją z Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji składa się z dwóch części: pisemnej i ustnej.

KOSZT UCZESTNICTWA
1.000 zł  (900 zł pracownicy Politechniki Krakowskiej)

Istnieje możliwość wnoszenia opłaty w dwóch ratach.
Uczestnicy otrzymują (w ramach opłaty) materiały oraz poczęstunki w przerwach zajęć.

KARTA ZGŁOSZENIA
Aby pobrać kartę, proszę kliknąc tutaj.

Sposób zapisu: kartę zgłoszenia należy przesłać na adres:

  • w formie elektronicznej pocztą e-mail: cj@pk.edu.pl
  • w formie papierowej:
    Centrum Szkolenia i Organizacji Systemów Jakości
    Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki
    al. Jana Pawła II 37, 31-864 Kraków
    (budynek G)