Diagnostyka pojazdów samochodowych

Forma kształcenia: studia podyplomowe
Edycja: 13
Rok akademicki: 2019/2020 oraz 2020/2021
Koszt uczestnictwa: 5 100 zł (możliwość wnoszenia opłaty w trzech ratach semestralnych)
Czas trwania: trzy semestry (zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, dwa razy
w miesiącu)
Liczba godzin: 350
Wymagania: ukończone studia wyższe
Program studiów podyplomowych: plik do pobrania
Karta zgłoszenia: plik do pobrania

Termin przyjmowania zgłoszeń: 21 stycznia 2020 r.
Termin rozpoczęcia studiów podyplomowych: 15 lutego 2020 r.
(po zebraniu grupy min. 20 osób)

Sposób zapisu: kartę zgłoszenia należy przesłać na adres

 • w formie elektronicznej pocztą e-mail: cj@pk.edu.pl
 • w formie papierowej:
  Centrum Szkolenia i Organizacji Systemów Jakości
  Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki
  al. Jana Pawła II 37, 31-864 Kraków
  (budynek G) 

Dokumenty potrzebne w dalszym procesie rekrutacyjnym:
– karta zgłoszenia (w wersji papierowej, podpisana własnoręcznie),
– 1 fotografia,
– kserokopia dyplomu (lub odpisu) ukończenia studiów wyższych (poświadczona za zgodność z oryginałem przez osobę przyjmującą dokumenty na studia podyplomowe).

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW NA STUDIA PODYPLOMOWE PROWADZONE NA POLITECHNICE KRAKOWSKIEJ 

Forma ukończenia studiów: egzamin końcowy (test).

Dokumenty uzyskiwane przez absolwentów:

 • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki
 • Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia dla osób ubiegających się o uprawnienia diagnostów i diagnostów uzupełniających swoje uprawnienia w zakresie prowadzenia badań technicznych pojazdów (Dz. U. z 2014 r. poz. 1836) (zaświadczenie otrzymują wszyscy absolwenci studiów, natomiast zgodnie z art. 84 ust. 2b ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm) uprawnienia do wykonywania badań technicznych zdobyć mogą jedynie osoby posiadające wykształcenie TECHNICZNE – średnie lub wyższe)
 • Certyfikat ukończenia kursu pierwszej pomocy przedlekarskiej