Diagnostyka pojazdów samochodowych

Kierunek: Diagnostyka pojazdów samochodowych – budowa, eksploatacja, naprawa
Forma kształcenia: studia podyplomowe
Edycja: 13
Rok akademicki: 2018/2019 oraz 2019/2020
Koszt uczestnictwa: 4 500 zł (możliwość wnoszenia opłaty w trzech ratach semestralnych)
Czas trwania: trzy semestry (zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, dwa razy w miesiącu)
Liczba godzin: 350
Wymagania: ukończone studia wyższe
Program studiów podyplomowych: plik do pobrania
Karta zgłoszenia: plik do pobrania

Termin przyjmowania zgłoszeń: 25 marca 2019 r.
Planowany termin rozpoczęcia studiów podyplomowych: kwiecień 2019 r.
(po zebraniu min. 20 zgłoszeń)

Sposób zapisu: kartę zgłoszenia należy przesłać na adres

 • w formie elektronicznej pocztą e-mail: cj@pk.edu.pl
 • w formie papierowej:
  Centrum Szkolenia i Organizacji Systemów Jakości
  Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki
  al. Jana Pawła II 37, 31-864 Kraków
  (budynek G) 

Dokumenty potrzebne w dalszym procesie rekrutacyjnym:
– karta zgłoszenia (w wersji papierowej, podpisana własnoręcznie),
– 1 fotografia (wykonana zgodnie z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych),
– kserokopia dyplomu (lub odpisu) ukończenia studiów wyższych
 (poświadczona za zgodność z oryginałem przez osobę przyjmującą dokumenty na studia podyplomowe), 
– kserokopia dowodu osobistego
 (poświadczona za zgodność z oryginałem przez osobę przyjmującą dokumenty na studia podyplomowe)

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW NA STUDIA PODYPLOMOWE PROWADZONE NA POLITECHNICE KRAKOWSKIEJ 

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:
– obecność na zajęciach (nieobecności zaliczane w trybie odrębnym)
– egzaminy cząstkowe w formie pisemnej (z przedmiotów wskazanych w programie studiów)
– egzamin końcowy w formie testu z zagadnień objętych programem studiów

Dokumenty uzyskiwane przez absolwentów:

 • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki
 • Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia dla osób ubiegających się o uprawnienia diagnostów i diagnostów uzupełniających swoje uprawnienia w zakresie prowadzenia badań technicznych pojazdów (Dz. U. z 2014 r. poz. 1836) (zaświadczenie otrzymują wszyscy absolwenci studiów, natomiast zgodnie z art. 84 ust. 2b ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm) uprawnienia do wykonywania badań technicznych zdobyć mogą jedynie osoby posiadające wykształcenie TECHNICZNE – średnie lub wyższe)
 • Certyfikat ukończenia kursu pierwszej pomocy przedlekarskiej

W ramach opłaty Słuchacze otrzymują:
– trzytomową monografię „Diagnostyka pojazdów samochodowych – budowa, eksploatacja, naprawa” (wyróżniony Nagrodą Rektora Politechniki Krakowskiej)
– materiały z zajęć
– poczęstunek w przerwach między zajęciami

Na podstawie decyzji Dyrektora Wydziału Pedagogicznego i Rozwoju Edukacji Kuratorium Oświaty w Krakowie „(…) dyrektor szkoły (każdej odrębnie) może ustalić, czy studia podyplomowe „Diagnostyka pojazdów samochodwych – budowa, eksploatacja, naprawa” są studiami podyplomowymi w zakresie nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć, o których mowa w§ 2 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. z 2009 nr 50 poz. 400).”