Gospodarowanie odpadami i substancjami niebezpiecznymi

Nazwa kierunku:

Gospodarowanie odpadami
i substancjami niebezpiecznymi

 

Forma kształcenia: studia podyplomowe
Edycja: 12
Rok akademicki: 2018/2019
Koszt uczestnictwa: 3 900 zł (możliwość wnoszenia opłaty w dwóch ratach semestralnych)
Czas trwania: dwa semestry (zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, dwa razy
w miesiącu)
Liczba godzin: 200

Wymagania: ukończone studia wyższe
Program studiów podyplomowych: plik do pobrania
Karta zgłoszenia: plik do pobrania

Terminy zjazdów: GOiSN ed. 12

Termin przyjmowania zgłoszeń: 29 marca 2019 r.
(MOŻNA JESZCZE DOŁĄCZYĆ DO GRUPY!!)
Termin rozpoczęcia studiów podyplomowych: 16 marca 2019 r.

Sposób zapisu: kartę zgłoszenia należy przesłać na adres

 • w formie elektronicznej pocztą e-mail: cj@pk.edu.pl
 • w formie papierowej:
  Centrum Szkolenia i Organizacji Systemów Jakości
  Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki
  al. Jana Pawła II 37, 31-864 Kraków
  (budynek G)

Dokumenty potrzebne w dalszym procesie rekrutacyjnym:
– karta zgłoszenia (w wersji papierowej, podpisana własnoręcznie),
– 1 fotografia (wykonana zgodnie z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych),
– kserokopia dyplomu (lub odpisu) ukończenia studiów wyższych
 (poświadczona za zgodność z oryginałem przez osobę przyjmującą dokumenty na studia podyplomowe), 
– kserokopia dowodu osobistego
 (poświadczona za zgodność z oryginałem przez osobę przyjmującą dokumenty na studia podyplomowe).

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW NA STUDIA PODYPLOMOWE PROWADZONE NA POLITECHNICE KRAKOWSKIEJ 

Weryfikacji efektów kształcenia:
– obecność na zajęciach (nieobecności zaliczane w trybie odrębnym)
– egzaminy cząstkowe w formie pisemnej (z przedmiotów wskazanych w programie studiów)
– egzamin końcowy w formie testu z zagadnień objętych programem studiów

Dokumenty uzyskiwane przez absolwentów:

 • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki 
 • Zaświadczenie o ukończeniu kursu z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych, uprawniającego do przystąpienia do egzaminu na doradcę do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych przed komisją Transportowego Dozoru Technicznego

W ramach opłaty Słuchacze otrzymują:
– materiały z zajęć

W ramach programu studiów prowadzone są zajęcia terenowe w obiektach krakowskiego systemu gospodarki odpadami – Lamusownia, Barycz oraz Ekospalarnia