Gospodarowanie odpadami i substancjami niebezpiecznymi

Nazwa kierunku: Gospodarowanie odpadami i substancjami niebezpiecznymi
Forma kształcenia: studia podyplomowe
Edycja: 12
Rok akademicki: 2018/2019
Koszt uczestnictwa: 3 900 zł (możliwość wnoszenia opłaty w dwóch ratach semestralnych)
Czas trwania: dwa semestry (zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, dwa razy w miesiącu)
Liczba godzin: 200
Wymagania: ukończone studia wyższe
Program studiów podyplomowych: plik do pobrania
Karta zgłoszenia: plik do pobrania

Termin przyjmowania zgłoszeń: 30 czerwca 2018 r.
Planowany termin rozpoczęcia studiów podyplomowych: październik 2018 r. (po zebraniu min. 20 zgłoszeń)

Sposób zapisu: kartę zgłoszenia należy przesłać na adres

 • w formie elektronicznej pocztą e-mail: cj@pk.edu.pl
 • w formie papierowej:
  Centrum Szkolenia i Organizacji Systemów Jakości
  Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki
  al. Jana Pawła II 37, 31-864 Kraków
  (budynek G)

Dokumenty potrzebne w dalszym procesie rekrutacyjnym:
– karta zgłoszenia (w wersji papierowej, podpisana własnoręcznie),
– 1 fotografia (wykonana zgodnie z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych),
– kserokopia dyplomu (lub odpisu) ukończenia studiów wyższych
 (poświadczona za zgodność z oryginałem przez osobę przyjmującą dokumenty na studia podyplomowe), 
– kserokopia dowodu osobistego
 (poświadczona za zgodność z oryginałem przez osobę przyjmującą dokumenty na studia podyplomowe).

Weryfikacji efektów kształcenia:
– obecność na zajęciach (nieobecności zaliczane w trybie odrębnym)
– egzaminy cząstkowe w formie pisemnej (z przedmiotów wskazanych w programie studiów)
– egzamin końcowy w formie testu z zagadnień objętych programem studiów

Dokumenty uzyskiwane przez absolwentów:

 • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki (dodatkowa opłata 30 zł zgodnie z Zarządzeniem nr 39 Rektora Politechniki Krakowskiej  z dnia 06.09.2016 r.)
 • Zaświadczenie o ukończeniu kursu z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych, uprawniającego do przystąpienia do egzaminu na doradcę do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych przed komisją Transportowego Dozoru Technicznego

W ramach opłaty Słuchacze otrzymują:
– materiały z zajęć

W ramach programu studiów prowadzone są zajęcia terenowe w obiektach krakowskiego systemu gospodarki odpadami – Lamusownia, Barycz oraz Ekospalarnia

Studia podyplomowe „Gospodarowanie odpadami i substancjami niebezpiecznymi” skierowane są do osób, które chcą poszerzyć swoją wiedzę w zakresie gospodarki odpadami i substancjami niebezpiecznymi pochodzącymi z różnych źródeł i posiadającymi różny charakter i właściwości, a w szczególności do pracowników instalacji gospodarki odpadami, urzędników zatrudnionych w administracji publicznej i samorządowej, w przedsiębiorstwach, firmach consultingowych i innych instytucjach zajmujących się między innymi: przygotowaniem decyzji, planowaniem systemu zarządzania odpadami komunalnymi, opracowywaniem dokumentów strategicznych, sporządzaniem sprawozdań, monitoringiem związanym z gospodarką odpadami oraz przewozem towarów niebezpiecznych.

Celem studiów podyplomowych jest:

 • zdobycie przez słuchaczy teoretycznej i praktycznej wiedzy administracyjno – prawnej oraz praktyczno – technologicznej w zakresie gospodarki odpadami i substancjami niebezpiecznymi, w tym m.in. dotyczącej opracowywania dokumentów planistycznych, procedur administracyjnych decyzji środowiskowych, dokumentów ewidencyjnych, sprawozdawczości z zakresu korzystania ze środowiska, pozyskiwania środków na przedsięwzięcia w zakresie ochrony i inżynierii środowiska, rozliczenia administracyjnego stacji demontażu samochodów, odpadów opakowaniowych, odpadów komunalnych, a także przedstawienie praktycznych rozwiązań technologicznych, realizowanych podczas wycieczek do instalacji gospodarowania odpadami.
 • zdobycie wiedzy ze znajomości przepisów krajowych oraz umów międzynarodowych dotyczących przewozu towarów niebezpiecznych, niezbędnej do przystąpienia do egzaminu państwowego na uprawnienia doradcy do spraw bezpieczeństwa w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych.