Logistyka i transport drogowy

Kierunek: Logistyka i transport drogowy
Forma kształcenia: studia podyplomowe
Edycja: 18 
Rok akademicki: 2018/2019
Koszt uczestnictwa: 4 000 zł (możliwość wnoszenia opłaty w dwóch ratach semestralnych)
Czas trwania: dwa semestry (zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, dwa razy
w miesiącu)
Liczba godzin: 240
Wymagania: ukończone studia wyższe
Program studiów podyplomowych: plik do pobrania
Karta zgłoszenia: plik do pobrania

Rekrutacja na edycję 17 została zakończona.
Inauguracja odbędzie się 13 października br.
W związku z dużym zainteresowaniem kierunkiem, aktualnie prowadzona jest rekrutacja na kolejną edycję – 18. 

Termin przyjmowania zgłoszeń: 21 września 2018 r.
Planowany termin inauguracji: październik/listopad 2018 r. (po zebraniu grupy min. 20 osób)

Termin rozpoczęcia studiów podyplomowych ed. 17: 13 października 2018 r.
Terminy zjazdów ed. 17: plik do pobrania

Termin rozpoczęcia studiów podyplomowych ed. 16: 17 lutego 2018 r.
Terminy zjazdów ed. 16: plik do pobrania

Sposób zapisu: kartę zgłoszenia należy przesłać na adres

 • w formie elektronicznej pocztą e-mail: cj@pk.edu.pl
 • w formie papierowej:
  Centrum Szkolenia i Organizacji Systemów Jakości
  Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki
  al. Jana Pawła II 37, 31-864 Kraków
  (budynek G)

Dokumenty potrzebne w dalszym procesie rekrutacyjnym:
– karta zgłoszenia (w wersji papierowej, podpisana własnoręcznie),
– 1 fotografia (wykonana zgodnie z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych),
– kserokopia dyplomu (lub odpisu) ukończenia studiów wyższych
 (poświadczona za zgodność z oryginałem przez osobę przyjmującą dokumenty na studia podyplomowe), 
– kserokopia dowodu osobistego
 (poświadczona za zgodność z oryginałem przez osobę przyjmującą dokumenty na studia podyplomowe)

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW NA STUDIA PODYPLOMOWE PROWADZONE NA POLITECHNICE KRAKOWSKIEJ 

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:
– obecność na zajęciach (nieobecności zaliczane w trybie odrębnym)
– egzaminy cząstkowe w formie pisemnej (z przedmiotów wskazanych w programie studiów)
– egzamin końcowy w formie testu z zagadnień objętych programem studiów

Dokumenty uzyskiwane przez absolwentów:

 • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki (dodatkowa opłata 30 zł zgodnie z Zarządzeniem
  nr 39 Rektora Politechniki Krakowskiej  z dnia 06.09.2016 r.)
 • Certyfikat ukończenia kursu pierwszej pomocy przedlekarskiej
 • Dokument potwierdzający program studiów podyplomowych (celem przedłożenia w ITS)

W ramach opłaty Słuchacze otrzymują:
– książka „Kompendium wiedzy o logistyce” (wyd. PWN)
– materiały z zajęć
– poczęstunek w przerwach między zajęciami

Dotychczasowi absolwenci tego kierunku byli zwolnieni z egzaminu państwowego w Instytucie Transportu Samochodowego (ITS) i uzyskiwali Certyfikaty kompetencji zawodowych w drogowym transporcie osób i rzeczy na podstawie dokumentów wydanych po ukończeniu studiów podyplomowych oraz wniesieniu wymaganych przez ITS opłat (zgodnie z art. 38a ust. 1 Ustawy z dnia
6 września 2001 r. o transporcie drogowym, Dz. U. 2001 r. nr 125, poz. 1371, z późn. zm.)