Programowanie w języku Python

Wyniki rozesłane w dniu 3 grudnia 2019 r. drogą mailową.

Data szkolenia:
6.12.2019 r. – 14.45 – 20.15
7-8.12.2019 r. – 8.30 – 16.00
13.12.2019 r. – 14.45 – 20.15

Miejsce szkolenia: Kraków, ul. Prof. Życzkowskiego (COMARCH S.A.)

Czas trwania: 30 h 

Formularz zgłoszenia: plik do pobrania
Termin przesyłania zgłoszeń drogą mailową: 1.12.2019 r.
Adres nadsyłania zgłoszeń mailowych: mirela.motyka@pk.edu.pl
Osoba do kontaktu: Mirela Motyka, tel. 12 628 34 47

Dokumenty, które należy przesłać w formie elektronicznej lub dostarczyć do Sekretariatu Centrum Jakości:
– formularz zgłoszeniowy
– zaświadczenie o średniej ocen z semestru poprzedzającego bieżący semestr i wpisie na kolejny semestr wydane przez Dziekanat macierzystego wydziału

Regulamin: plik do pobrania

Program szkolenia: 

Struktury danych w języku Python:

 • Typy wbudowane – przegląd
 • Liczby i łańcuchy
 • Listy i słowniki
 • Krotki
 • Pliki
 • Inne typy danych – przegląd

Podstawowe instrukcje języka

 • Przypisania
 • Instrukcje decyzyjne
 • Pętle
 • Właściwości konstrukcji językowych

Funkcje w języku Python

 • Zwracanie i przekazywanie parametrów do i z funkcji
 • Implikacje stosowania funkcji
 • Funkcje parametryzowalne
 • Modularyzacja programu
 • Modułu w języku Python
 • Przestrzenie nazw w modułach
 • Ładowanie modułów na żądanie

Programowanie obiektowe

 • Podstawowe wiadomości o programowaniu obiektowym
 • Definiowanie klasy w języku Python
 • Przeciążanie operatorów
 • Klasy w programach
 • Szybkie tworzenie projektu aplikacji obiektowej

Obsługa i przechwytywanie wyjątków

 • Hierarchia wyjątków i ich prawidłowa obsługa
 • Podstawy działania wyjątków
 • Przechwytywanie i propagacja zdarzeń wyjątkowych
 • Narzędzia wbudowane i biblioteka standardowa
 • Podstawowe elementy biblioteki standardowej w języku Python
 • Modułu i zakres ich zastosowań

Operacje na systemie plików w języku Python

 • Podstawowe modułu obsługi wywołań systemowych
 • Nawigowanie w systemie plików
 • Obsługa operacji plikowych
 • Zaawansowane struktury danych

Podstawy programowania sieciowego

 • Podstawowe operacje sieciowe
 • Przegląd modułów służących do obsługi wywołań sieciowych 

Zaawansowane konstrukcje języka

 • Dekoratory
 • Metaklasy
 • Deskryptory
 • Rozszerzanie typów wbudowanych

Przetwarzanie danych XML w języku Python

 • Podstawy notacji i formatu XML’
 • Biblioteka lxml
 • Parsery SAX i DOM

Programowanie wielowątkowe w języku Python

 • Wprowadzenie do programowania wielowątkowego w CPythonie
 • Moduły thread, threading oraz concurrent.futures
 • Synchronizacja wątków
 • Równoległe wykonywanie funkcji z różnymi argumentami

Tworzenie aplikacji w środowisku graficznym Tkinter

 • Podstawy tworzenia aplikacji
 • Obsługa sygnałów
 • Zarządzanie zdarzeniami 
 • Kontrolki GUI