Systemy sieciowe i bazodanowe

Kierunek: Systemy sieciowe i bazodanowe
Forma kształcenia: studia podyplomowe
Edycja: 11
Rok akademicki: 2019/2020
Czas trwania: dwa semestry (zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, dwa razy w miesiącu)
Liczba godzin: 240
Wymagania: ukończone studia wyższe
Program studiów podyplomowych: plik do pobrania
Karta zgłoszenia: plik do pobrania

Termin przyjmowania zgłoszeń: 30 czerwca 2019 r.
Planowany termin rozpoczęcia studiów podyplomowych: październik 2019 r. (po zebraniu min. 18 zgłoszeń)
Terminy zajęć edycji 10

Sposób zapisu: kartę zgłoszenia należy przesłać na adres

 • w formie elektronicznej pocztą e-mail: cj@pk.edu.pl
 • w formie papierowej:
  Centrum Szkolenia i Organizacji Systemów Jakości
  Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki
  al. Jana Pawła II 37, 31-864 Kraków
  (budynek G)

Dokumenty potrzebne w dalszym procesie rekrutacyjnym:
– karta zgłoszenia (w wersji papierowej, podpisana własnoręcznie),
– 1 fotografia (wykonana zgodnie z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych),
– kserokopia dyplomu (lub odpisu) ukończenia studiów wyższych
 (poświadczona za zgodność z oryginałem przez osobę przyjmującą dokumenty na studia podyplomowe), 
– kserokopia dowodu osobistego
 (poświadczona za zgodność z oryginałem przez osobę przyjmującą dokumenty na studia podyplomowe)

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW NA STUDIA PODYPLOMOWE PROWADZONE NA POLITECHNICE KRAKOWSKIEJ 

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:
– obecność na zajęciach (nieobecności zaliczane w trybie odrębnym)
– egzaminy cząstkowe w formie pisemnej (z przedmiotów wskazanych w programie studiów)
– egzamin końcowy w formie testu z zagadnień objętych programem studiów

Dokumenty uzyskiwane przez absolwentów:

 • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki 
 • Certyfikat ukończenia kursu projektowania, programowania i optymalizacji baz danych na bazie serwera Oracle 10g wydany przez Instytut Informatyki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej
 • Certyfikat potwierdzający umiejętności na poziomie „Certified Allied Telesis Technician (CAT)” wydany przez Instytut Informatyki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej
 • Certyfikat „DCN Network Infrastructure Technician” wydany przez Salumanus Sp. z o. o.
 • Certyfikat Auditora wewnętrznego systemu zarządzania jakością wg normy ISO 9001

W ramach opłaty Słuchacze otrzymują:
– materiały z zajęć
– poczęstunek w przerwach między zajęciami