Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy (bhp)

Forma kształcenia: studia podyplomowe
Edycja: 93
Rok akademicki: 2017/2018
Koszt uczestnictwa: 4 000 zł (możliwość wnoszenia opłaty w dwóch ratach semestralnych)
Czas trwania: dwa semestry (zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, dwa razy w miesiącu)
Liczba godzin: 280

Termin przyjmowania zgłoszeń do: 31 stycznia 2018 r.
Termin rozpoczęcia studiów podyplomowych: 17 lutego 2018 r.

Terminy zajęć edycji 91: plik do pobrania
Terminy zajęć edycji 90: plik do pobrania
Terminy zajęć edycji 89: plik do pobrania
Terminy zajęć edycji 87: plik do pobrania

Wymagania: ukończone studia wyższe

Karta zgłoszenia: plik do pobrania

Sposób zapisu: kartę zgłoszenia należy przesłać na adres

 • w formie elektronicznej pocztą e-mail: cj@pk.edu.pl
 • w formie papierowej:
  Centrum Szkolenia i Organizacji Systemów Jakości
  Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki
  al. Jana Pawła II 37, 31-864 Kraków
  (budynek G)

Dokumenty potrzebne w dalszym procesie rekrutacyjnym:
– karta zgłoszenia (w wersji papierowej, podpisana własnoręcznie),
– 1 fotografia (wykonana zgodnie z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych),
– kserokopia dyplomu (lub odpisu) ukończenia studiów wyższych
 (poświadczona za zgodność z oryginałem przez osobę przyjmującą dokumenty na studia podyplomowe), 
– kserokopia dowodu osobistego
 (poświadczona za zgodność z oryginałem przez osobę przyjmującą dokumenty na studia podyplomowe).

Program studiów podyplomowych: plik do pobrania

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:
– obecność na zajęciach (nieobecności zaliczane w trybie odrębnym)
– egzaminy cząstkowe w formie pisemnej (z przedmiotów wskazanych w programie studiów)
– egzamin końcowy w fromie testu z zagadnień objętych programem studiów

Dokumenty uzyskiwane przez absolwentów:

 • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki (dodatkowa opłata 30 zł zgodnie z Zarządzeniem nr 39 Rektora Politechniki Krakowskiej  z dnia 06.09.2016 r.)
 • Zaświadczenie o ukończeniu kursu pedagogicznego bhp 
 • Certyfikat ukończenia kursu pierwszej pomocy przedlekarskiej
 • Certyfikat Auditora wewnętrznego systemu zarządzania bhp
 • Certyfikat Asystenta systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy (wydany przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A., po zdaniu dodatkowego egzaminu przeprowadzanego przez Komisję PCBC S.A., którego koszt wynosi 300 zł)

W ramach opłaty Słuchacze otrzymują:
– publikację „BHP w praktyce” B. Rączkowskiego (wyd. ODDK)
– materiały z zajęć
– poczęstunek w przerwach między zajęciami