Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy (bhp)

Edycje: 101
Forma kształcenia: studia podyplomowe
Rok akademicki: 2019/2020
Koszt uczestnictwa: 4 200 zł (możliwość wnoszenia opłaty w dwóch ratach semestralnych)
Czas trwania: dwa semestry (zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, dwa razy
w miesiącu)
Liczba godzin: 280
Wymagania: ukończone studia wyższe
Program studiów podyplomowych: plik do pobrania
Karta zgłoszenia: plik do pobrania

Z uwagi na duże zainteresowanie planujemy kolejną edycję studiów od semestru letniego.

Termin przyjmowania zgłoszeń: 21 stycznia 2020 r.
Planowany termin rozpoczęcia studiów podyplomowych: 15 lutego 2020 r.
(po zebraniu min. 20 zgłoszeń)

 

Sposób zapisu: kartę zgłoszenia należy przesłać na adres

 • w formie elektronicznej pocztą e-mail: cj@pk.edu.pl
 • w formie papierowej:
  Centrum Szkolenia i Organizacji Systemów Jakości
  Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki
  al. Jana Pawła II 37, 31-864 Kraków
  (budynek G)

Dokumenty potrzebne w dalszym procesie rekrutacyjnym:
– karta zgłoszenia (w wersji papierowej, podpisana własnoręcznie),
– 1 fotografia, 
– kserokopia dyplomu (lub odpisu) ukończenia studiów wyższych
 (poświadczona za zgodność z oryginałem przez osobę przyjmującą dokumenty na studia podyplomowe).

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW NA STUDIA PODYPLOMOWE PROWADZONE NA POLITECHNICE KRAKOWSKIEJ 

Forma ukończenia studiów: egzamin końcowy (test).

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (z późn. zm.) absolwenci nabywają kwalifikacje starszego inspektora ds. bezpieczeństwa i higieny pracy.

Dokumenty uzyskiwane przez absolwentów:

 • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki 
 • Zaświadczenie o ukończeniu kursu pedagogicznego bhp 
 • Certyfikat ukończenia kursu pierwszej pomocy przedlekarskiej
 • Certyfikat Auditora wewnętrznego systemu zarządzania bhp
 • Certyfikat Pełnomocnika Systemu Zarządzania Jakością (wydany przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A., po zdaniu egzaminu przeprowadzanego przez Komisję PCBC S.A.) – dodatkowa opłata

W ramach opłaty Słuchacze otrzymują:
– publikację „BHP w praktyce” B. Rączkowskiego (wyd. ODDK)