Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy (bhp)

Edycja: 99
Forma kształcenia: studia podyplomowe
Rok akademicki: 2019/2020
Koszt uczestnictwa: 4 200 zł (możliwość wnoszenia opłaty w dwóch ratach semestralnych)
Czas trwania: dwa semestry (zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, dwa razy
w miesiącu)
Liczba godzin: 280
Wymagania: ukończone studia wyższe
Program studiów podyplomowych: plik do pobrania
Karta zgłoszenia: plik do pobrania

Termin przyjmowania zgłoszeń na edycję 99: do 30 czerwca 2019 r.
Termin rozpoczęcia kolejnej edycji: październik 2019 r. (po zebraniu min. 20 zgłoszeń)

W związku z dużym zainteresowaniem kierunkiem, od października uruchomione zostały trzy edycje – 94, 95 i 96, a w lutym edycja 97.

Terminy zajęć edycji 94: plik do pobrania
Terminy zajęć edycji 95: plik do pobrania
Terminy zajęć edycji 96: plik do pobrania
Terminy zajęć edycji 97: plik do pobrania

Sposób zapisu: kartę zgłoszenia należy przesłać na adres

 • w formie elektronicznej pocztą e-mail: cj@pk.edu.pl
 • w formie papierowej:
  Centrum Szkolenia i Organizacji Systemów Jakości
  Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki
  al. Jana Pawła II 37, 31-864 Kraków
  (budynek G)

Dokumenty potrzebne w dalszym procesie rekrutacyjnym:
– karta zgłoszenia (w wersji papierowej, podpisana własnoręcznie),
– 1 fotografia (wykonana zgodnie z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych),
– kserokopia dyplomu (lub odpisu) ukończenia studiów wyższych
 (poświadczona za zgodność z oryginałem przez osobę przyjmującą dokumenty na studia podyplomowe), 
– kserokopia dowodu osobistego
 (poświadczona za zgodność z oryginałem przez osobę przyjmującą dokumenty na studia podyplomowe).

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW NA STUDIA PODYPLOMOWE PROWADZONE NA POLITECHNICE KRAKOWSKIEJ 

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:
– obecność na zajęciach (nieobecności zaliczane w trybie odrębnym)
– egzaminy cząstkowe w formie pisemnej (z przedmiotów wskazanych w programie studiów)
– egzamin końcowy w formie testu z zagadnień objętych programem studiów

Dokumenty uzyskiwane przez absolwentów:

 • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki 
 • Zaświadczenie o ukończeniu kursu pedagogicznego bhp 
 • Certyfikat ukończenia kursu pierwszej pomocy przedlekarskiej
 • Certyfikat Auditora wewnętrznego systemu zarządzania bhp
 • Certyfikat Pełnomocnika Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy (wydany przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A., po zdaniu dodatkowego egzaminu przeprowadzanego przez Komisję PCBC S.A.)

W ramach opłaty Słuchacze otrzymują:
– publikację „BHP w praktyce” B. Rączkowskiego (wyd. ODDK)
– materiały z zajęć
– poczęstunek w przerwach między zajęciami