Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy (bhp)

Forma kształcenia: studia podyplomowe
Edycja: 96 (lista rezerwowa)
Rok akademicki: 2018/2019
Koszt uczestnictwa: 4 000 zł (możliwość wnoszenia opłaty w dwóch ratach semestralnych)
Czas trwania: dwa semestry (zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, dwa razy
w miesiącu)
Liczba godzin: 280
Wymagania: ukończone studia wyższe
Program studiów podyplomowych: plik do pobrania
Karta zgłoszenia: plik do pobrania

W związku z dużym zainteresowaniem kierunkiem, od października zostaną uruchomione dwie edycje. Rekrutacja na edycje 94 – 96 została zakończona.

Termin przyjmowania zgłoszeń na edycję 96: lista rezerwowa

Termin rozpoczęcia edycji 94 – 96: 13 października 2018 r.

Terminy zajęć edycji 93: plik do pobrania

Sposób zapisu: kartę zgłoszenia należy przesłać na adres

 • w formie elektronicznej pocztą e-mail: cj@pk.edu.pl
 • w formie papierowej:
  Centrum Szkolenia i Organizacji Systemów Jakości
  Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki
  al. Jana Pawła II 37, 31-864 Kraków
  (budynek G)

Dokumenty potrzebne w dalszym procesie rekrutacyjnym:
– karta zgłoszenia (w wersji papierowej, podpisana własnoręcznie),
– 1 fotografia (wykonana zgodnie z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych),
– kserokopia dyplomu (lub odpisu) ukończenia studiów wyższych
 (poświadczona za zgodność z oryginałem przez osobę przyjmującą dokumenty na studia podyplomowe), 
– kserokopia dowodu osobistego
 (poświadczona za zgodność z oryginałem przez osobę przyjmującą dokumenty na studia podyplomowe).

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW NA STUDIA PODYPLOMOWE PROWADZONE NA POLITECHNICE KRAKOWSKIEJ 

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:
– obecność na zajęciach (nieobecności zaliczane w trybie odrębnym)
– egzaminy cząstkowe w formie pisemnej (z przedmiotów wskazanych w programie studiów)
– egzamin końcowy w fromie testu z zagadnień objętych programem studiów

Dokumenty uzyskiwane przez absolwentów:

 • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki (dodatkowa opłata 30 zł zgodnie z Zarządzeniem
  nr 39 Rektora Politechniki Krakowskiej  z dnia 06.09.2016 r.)
 • Zaświadczenie o ukończeniu kursu pedagogicznego bhp 
 • Certyfikat ukończenia kursu pierwszej pomocy przedlekarskiej
 • Certyfikat Auditora wewnętrznego systemu zarządzania bhp

W ramach opłaty Słuchacze otrzymują:
– publikację „BHP w praktyce” B. Rączkowskiego (wyd. ODDK)
– materiały z zajęć
– poczęstunek w przerwach między zajęciami