Zarządzanie energią

Forma kształcenia: studia podyplomowe
Edycja: 2
Rok akademicki: 2018/2019
Koszt uczestnictwa: 4 300 zł (możliwość wnoszenia opłaty w dwóch ratach semestralnych)
Czas trwania: dwa semestry (zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, dwa razy w miesiącu)
Liczba godzin: 220
Wymagania: ukończone studia wyższe
Program studiów podyplomowych: plik do pobrania
Karta zgłoszenia: plik do pobrania

Termin przyjmowania zgłoszeń: 31 grudzień 2018 r.
Planowany termin rozpoczęcia studiów podyplomowych: luty 2019 r. (po zebraniu min. 20 zgłoszeń)

Terminy zjazdów ed. 1: plik do pobrania

Sposób zapisu: kartę zgłoszenia należy przesłać na adres

 • w formie elektronicznej pocztą e-mail: cj@pk.edu.pl
 • w formie papierowej:
  Centrum Szkolenia i Organizacji Systemów Jakości
  Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki
  al. Jana Pawła II 37, 31-864 Kraków
  (budynek G)

Dokumenty potrzebne w dalszym procesie rekrutacyjnym:
– karta zgłoszenia (w wersji papierowej, podpisana własnoręcznie),
– 1 fotografia (wykonana zgodnie z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych),
– kserokopia dyplomu (lub odpisu) ukończenia studiów wyższych
 (poświadczona za zgodność z oryginałem przez osobę przyjmującą dokumenty na studia podyplomowe), 
– kserokopia dowodu osobistego
 (poświadczona za zgodność z oryginałem przez osobę przyjmującą dokumenty na studia podyplomowe)

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW NA STUDIA PODYPLOMOWE PROWADZONE NA POLITECHNICE KRAKOWSKIEJ 

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:
– obecność na zajęciach (nieobecności zaliczane w trybie odrębnym)
– egzaminy cząstkowe w formie pisemnej (z przedmiotów wskazanych w programie studiów)
– egzamin końcowy w formie testu z zagadnień objętych programem studiów

Dokumenty uzyskiwane przez absolwentów:

 • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki 
 • Certyfikat Auditora Wewnętrznego Systemu Zarządzania Energią wg normy ISO 50001 wydany przez  jednostkę certyfikującą TÜV SÜD Polska

Studia przygotowują m.in. do:

 • kompleksowego zarządzania zasobami energetycznymi w organizacji
 • planowania, wdrażania, monitorowania, oceny i korygowania działań służących poprawie efektywności  energetycznej
 • wykonywania audytów efektywności energetycznej
 • egzaminów na uprawnienia energetyczne w zakresie eksploatacji i dozoru – gr 1, 2, 3

Studia umożliwiają zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do wykonywania
zawodu Zarządca energią (wg Krajowego Standardu Kwalifikacji Zawodowych)
oraz pracy na innych stanowiskach związanych z gospodarką energetyczną.