Zarządzanie energią

 

 

 

Forma kształcenia: studia podyplomowe
Edycja: 3
Rok akademicki: 2019/2020
Koszt uczestnictwa: 4 300 zł (możliwość wnoszenia opłaty
w dwóch ratach semestralnych)
Czas trwania: dwa semestry (zajęcia odbywają się w soboty
i niedziele, dwa razy w miesiącu)
Liczba godzin: 220
Wymagania: ukończone studia wyższe
Program studiów podyplomowych: plik do pobrania
Karta zgłoszenia: Plik do pobrania

Termin przyjmowania zgłoszeń: 21 stycznia 2020 r.
Planowany termin rozpoczęcia studiów podyplomowych: 15 lutego 2020 r.

Sposób zapisu: kartę zgłoszenia należy przesłać na adres

 • w formie elektronicznej pocztą e-mail: cj@pk.edu.pl
 • w formie papierowej:
  Centrum Szkolenia i Organizacji Systemów Jakości
  Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki
  al. Jana Pawła II 37, 31-864 Kraków
  (budynek G)

Dokumenty potrzebne w dalszym procesie rekrutacyjnym:
– karta zgłoszenia (w wersji papierowej, podpisana własnoręcznie),
– 1 fotografia, 
– kserokopia dyplomu (lub odpisu) ukończenia studiów wyższych
 (poświadczona za zgodność z oryginałem przez osobę przyjmującą dokumenty na studia podyplomowe).

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW NA STUDIA PODYPLOMOWE PROWADZONE NA POLITECHNICE KRAKOWSKIEJ 

Forma ukończenia studiów: egzamin końcowy (test).

Dokumenty uzyskiwane przez absolwentów:

 • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki 
 • Certyfikat Auditora Wewnętrznego Systemu Zarządzania Energią wg normy ISO 50001 wydany przez  jednostkę certyfikującą TÜV SÜD Polska

Studia przygotowują m.in. do:

 • kompleksowego zarządzania zasobami energetycznymi w organizacji
 • planowania, wdrażania, monitorowania, oceny i korygowania działań służących poprawie efektywności  energetycznej
 • wykonywania audytów efektywności energetycznej
 • egzaminów na uprawnienia energetyczne w zakresie eksploatacji i dozoru – gr 1, 2, 3

Studia umożliwiają zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do wykonywania
zawodu Zarządca energią (wg Krajowego Standardu Kwalifikacji Zawodowych)
oraz pracy na innych stanowiskach związanych z gospodarką energetyczną.