Zarządzanie zasobami ludzkimi (zzl)

Forma kształcenia: studia podyplomowe
Edycja: 9
Rok akademicki: 2017/2018
Koszt uczestnictwa: 3 500 zł (możliwość wnoszenia opłaty w dwóch ratach semestralnych)
Czas trwania: dwa semestry (zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, dwa razy w miesiącu)
Liczba godzin: 190

Termin przyjmowania zgłoszeń: 4 lutego 2018 r.
Planowany termin rozpoczęcia studiów podyplomowych: luty 2018 r.

Termin rozpoczęcia studiów podyplomowych edycja 8: 14 października 2017 r.
Terminy zajęć edycja 8: plik do pobrania

Wymagania dla Kandydatów: ukończone studia wyższe

Karta zgłoszenia: plik do pobrania

Sposób zapisu: kartę zgłoszenia należy przesłać na adres

 • w formie elektronicznej pocztą e-mail: cj@pk.edu.pl
 • w formie papierowej:
  Centrum Szkolenia i Organizacji Systemów Jakości
  Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki
  al. Jana Pawła II 37, 31-864 Kraków
  (budynek G)

Dokumenty potrzebne w dalszym procesie rekrutacyjnym:
– karta zgłoszenia (w wersji papierowej, podpisana własnoręcznie),
– 1 fotografia (wykonana zgodnie z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych),
– kserokopia dyplomu (lub odpisu) ukończenia studiów wyższych
 (poświadczona za zgodność z oryginałem przez osobę przyjmującą dokumenty na studia podyplomowe), 
– kserokopia dowodu osobistego
 (poświadczona za zgodność z oryginałem przez osobę przyjmującą dokumenty na studia podyplomowe).

Program studiów podyplomowych: plik do pobrania

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:
– obecność na zajęciach (nieobecności zaliczane w trybie odrębnym)
– egzaminy cząstkowe w formie pisemnej (z przedmiotów wskazanych w programie studiów)
– egzamin końcowy w formie testu z zagadnień objętych programem studiów

Dokumenty uzyskiwane przez absolwentów:

 • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki (dodatkowa opłata 30 zł zgodnie z zarządzeniem nr 39 Rektora Politechniki Krakowskiej z dnia 06.09.2016 r.)

W ramach opłaty Słuchacze otrzymują:
– materiały z zajęć
– poczęstunek w przerwach między zajęciami