Diagnostyka pojazdów samochodowych – budowa, eksploatacja, naprawa

Forma kształcenia: studia podyplomowe

Edycja: 12

Rok akademicki: 2017/2018 oraz 2018/2019

 

Koszt uczestnictwa: 4 500 zł (możliwość wnoszenia opłaty w trzech ratach semestralnych)

Czas trwania: trzy semestry (zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, dwa razy w miesiącu)

Liczba godzin: 350

 

Rekrutacja: przyjmujemy zgłoszenia

 

Termin inauguracji: po zebraniu min. 20 osób

 

Terminy zjazdów ed. 11: plik do pobrania

 

Wymagania: ukończone studia wyższe

 

Karta zgłoszenia: plik do pobrania

 

Sposób zapisu: kartę zgłoszenia należy przesłać na adres

 • w formie elektronicznej pocztą e-mail: cj@pk.edu.pl
 • w formie papierowej: 
  Centrum Szkolenia i Organizacji Systemów Jakości
  Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki
  al. Jana Pawła II 37, 31-864 Kraków
  (budynek G) 

 

Dokumenty potrzebne w dalszym procesie rekrutacyjnym: karta zgłoszenia (w wersji papierowej, podpisana własnoręcznie), dwa zdjęcia (o wymiarach 35x45 mm), dyplom (lub odpis) ukończenia studiów wyższych

 

Program studiów podyplomowych: plik do pobrania

 

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

- obecność na zajęciach (nieobecności zaliczane w trybie odrębnym)

- egzaminy cząstkowe w formie pisemnej (z przedmiotów wskazanych w programie studiów)

- egzamin końcowy w fromie testu z zagadnień objętych programem studiów 

 

Dokumenty uzyskiwane przez absolwentów:

 • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki (dodatkowa opłata 30 zł zgodnie z Zarządzeniem nr 39 Rektora Politechniki Krakowskiej  z dnia 06.09.2016 r.)
 • Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia dla osób ubiegających się o uprawnienia diagnostów i diagnostów uzupełniających swoje uprawnienia w zakresie prowadzenia badań technicznych pojazdów (Dz. U. z 2014 r. poz. 1836) (zaświadczenie otrzymują wszyscy absolwenci studiów, natomiast zgodnie z art. 84 ust. 2b ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm) uprawnienia do wykonywania badań technicznych zdobyć mogą jedynie osoby posiadające wykształcenie TECHNICZNE - średnie lub wyższe)
 • Certyfikat ukończenia kursu pierwszej pomocy przedlekarskiej

 

W ramach opłaty Słuchacze otrzymują:

- trzytomową monografię „Diagnostyka Pojazdów Samochodowych - Budowa, Eksploatacja, Naprawa” (wyróżniony Nagrodą Rektora Politechniki Krakowskiej)

Opłata uwzględnia materiały szkoleniowe – uczestnicy otrzymują m. in. trzy tomy podręcznika „Diagnostyka Pojazdów Samochodowych - Budowa, Eksploatacja, Naprawa” (wyróżniony Nagrodą Rektora Politechniki Krakowskiej)

- materiały z zajęć

- poczęstunek w przerwach między zajęciami

 

Na podstawie decyzji Dyrektora Wydziału Pedagogicznego i Rozwoju Edukacji Kuratorium Oświaty w Krakowie "(...) dyrektor szkoły (każdej odrębnie) może ustalić, czy studia podyplomowe "Diagnostyka pojazdów samochodwych - budowa, eksploatacja, naprawa" są studiami podyplomowymi w zakresie nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć, o których mowa w§ 2 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. z 2009 nr 50 poz. 400)."

 

Copyright © pk.edu.pl 2011 - Design & Engine - strony www - FineCMS.pl