Gospodarowanie odpadami i substancjami niebezpiecznymi

Forma kształcenia: studia podyplomowe

Edycja: 11

Rok akademicki: 2017/2018

 

Koszt uczestnictwa: 3 900 zł (możliwość wnoszenia opłaty w dwóch ratach semestralnych)

Czas trwania: dwa semestry (zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, dwa razy w miesiącu)

Liczba godzin: 200

 

Termin przyjmowania zgłoszeń do: 22 września 2017 r.

Termin rozpoczęcia studiów podyplomowych:  4 listopada 2017 r. 

 

Wymagania: ukończone studia wyższe

 

Karta zgłoszenia: plik do pobrania

 

Sposób zapisu: kartę zgłoszenia należy przesłać na adres

 • w formie elektronicznej pocztą e-mail: cj@pk.edu.pl
 • w formie papierowej: 
  Centrum Szkolenia i Organizacji Systemów Jakości
  Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki
  al. Jana Pawła II 37, 31-864 Kraków
  (budynek G) 

 

Dokumenty potrzebne w dalszym procesie rekrutacyjnym: karta zgłoszenia (w wersji papierowej, podpisana własnoręcznie), dwa zdjęcia (o wymiarach 35x45 mm), dyplom (lub odpis) ukończenia studiów wyższych

 

Program studiów podyplomowych: plik do pobrania

 

Weryfikacji efektów kształcenia:

- obecność na zajęciach (nieobecności zaliczane w trybie odrębnym)

- egzaminy cząstkowe w formie pisemnej (z przedmiotów wskazanych w programie studiów)

- egzamin końcowy w fromie testu z zagadnień objętych programem studiów 

 

Dokumenty uzyskiwane przez absolwentów:

 • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki (dodatkowa opłata 30 zł zgodnie z Zarządzeniem nr 39 Rektora Politechniki Krakowskiej  z dnia 06.09.2016 r.)
 • Zaświadczenie o ukończeniu kursu z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych, uprawniającego do przystąpienia do egzaminu na doradcę do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych przed komisją Transportowego Dozoru Technicznego

 

W ramach opłaty Słuchacze otrzymują:

- materiały z zajęć

 

W ramach programu studiów prowadzone są zajęcia terenowe w obiektach krakowskiego systemu gospodarki odpadami - Lamusownia, Barycz oraz Ekospalarnia

 

Studia podyplomowe „Gospodarowanie odpadami i substancjami niebezpiecznymi" skierowane są do osób, które chcą poszerzyć swoją wiedzę w zakresie gospodarki odpadami i substancjami niebezpiecznymi pochodzącymi z różnych źródeł i posiadającymi różny charakter i właściwości, a w szczególności do pracowników instalacji gospodarki odpadami, urzędników zatrudnionych w administracji publicznej i samorządowej, w przedsiębiorstwach, firmach consultingowych i innych instytucjach zajmujących się między innymi: przygotowaniem decyzji, planowaniem systemu zarządzania odpadami komunalnymi, opracowywaniem dokumentów strategicznych, sporządzaniem sprawozdań, monitoringiem związanym z gospodarką odpadami oraz przewozem towarów niebezpiecznych.

 

Celem studiów podyplomowych jest:

 • zdobycie przez słuchaczy teoretycznej i praktycznej wiedzy administracyjno – prawnej oraz praktyczno - technologicznej w zakresie gospodarki odpadami i substancjami niebezpiecznymi, w tym m.in. dotyczącej opracowywania dokumentów planistycznych, procedur administracyjnych decyzji środowiskowych, dokumentów ewidencyjnych, sprawozdawczości z zakresu korzystania ze środowiska, pozyskiwania środków na przedsięwzięcia w zakresie ochrony i inżynierii środowiska, rozliczenia administracyjnego stacji demontażu samochodów, odpadów opakowaniowych, odpadów komunalnych, a także przedstawienie praktycznych rozwiązań technologicznych, realizowanych podczas wycieczek do instalacji gospodarowania odpadami.
 • zdobycie wiedzy ze znajomości przepisów krajowych oraz umów międzynarodowych dotyczących przewozu towarów niebezpiecznych, niezbędnej do przystąpienia do egzaminu państwowego na uprawnienia doradcy do spraw bezpieczeństwa w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych.
Copyright © pk.edu.pl 2011 - Design & Engine - strony www - FineCMS.pl