Doradca z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych (RID)

WYMAGANIA: ukończone studia wyższe 
CZAS TRWANIA: 60 godzin
KOSZT KURSU:  1.500 zł

Kurs będzie zorganizowany po zebraniu się grupy min. 10 osób

ZAKRES kursu:
– część ogólna
– część specjalistyczna – przewóz koleją

Program kursu zgodny z załącznikiem nr 3 do rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 29 maja 2012 r. (poz. 619).

UZYSKIWANE DOKUMENTY
Zaświadczenie o ukończeniu kursu doradcy uprawniającego do przystąpienia do egzaminu na doradcę do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych przed komisją Transportowego Dozoru Technicznego.

KARTA ZGŁOSZENIA
Aby pobrać kartę, proszę kliknąć tutaj

Sposób zapisu: kartę zgłoszenia należy przesłać na adres
– w formie elektronicznej:  e-mail: cj@pk.edu.pl
– w formie papierowej:
Centrum Szkolenia i Organizacji Systemów Jakości
Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki
al. Jana Pawła II 37, 31-864 Kraków
(budynek G)

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW NA KURS DOKSZTAŁCAJĄCY/SZKOLENIE PROWADZONE NA POLITECHNICE KRAKOWSKIEJ