Doradca z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych (RID)

Planowany termin rozpoczęcia: 7 października 2023 r.
Koszt uczestnictwa: 2 200 zł 
Liczba godzin: 60
Czas trwania: 8 dni (zajęcia w soboty i niedziele w godz. 9:00 – 15:00)
Wymagania: brak
Forma szkolenia: szkolenie realizowane stacjonarnie
Termin przyjmowania zgłoszeń: 30 września 2023 r. (lista rezerwowa)
Karta zgłoszenia: plik do pobrania

Zakres kursu:
– część ogólna
– część specjalistyczna – przewóz koleją

Program kursu zgodny z załącznikiem nr 3 do rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 29 maja 2012 r. (poz. 619).

Uzyskiwane dokumenty:
Zaświadczenie o ukończeniu kursu doradcy uprawniającego do przystąpienia do egzaminu na doradcę do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych przed komisją Transportowego Dozoru Technicznego. Informacje na temat egzaminu: https://www.gov.pl/web/infrastruktura/egzamin-dla-doradcow-do-spraw-bezpieczenstwa-przewozu-towarow-niebezpiecznych 

Uczestnicy w ramach opłaty otrzymują m.in. wydrukowaną Umowę europejską dotyczącą międzynarodowego przewozu kolejowego towarów niebezpiecznych (RID 2021 – https://www.gov.pl/web/infrastruktura/przewoz-towarow-niebezpiecznych).

Każde przedsiębiorstwo, którego działalność obejmuje przewóz towarów niebezpiecznych albo związane z nim pakowanie, załadunek, napełnianie lub rozładunek, powinno wyznaczyć jednego lub więcej doradców do spraw bezpieczeństwa w transporcie towarów niebezpiecznych, odpowiedzialnego za wspieranie działań zapobiegających zagrożeniom dla osób, mienia i środowiska, związanych z taką działalnością (z wyjątkiem przypadków określonych w art. 15 ust. 2 ustawy o przewozie o towarów niebezpiecznych).

Doradcą może być osoba, która posiada ważne świadectwo doradcy odpowiednio w zakresie przewozu drogowego, przewozu koleją lub przewozu żeglugą śródlądową towarów niebezpiecznych.

Świadectwo doradcy otrzymuje osoba, która:

  • posiada wykształcenie wyższe;
  • nie była skazana za przestępstwo umyślne przeciwko wiarygodności dokumentów, obrotowi gospodarczemu oraz bezpieczeństwu powszechnemu;
  • ukończyła kurs doradcy (wymóg ukończenia kursu, dotyczy wyłącznie osób, które nie posiadają ważnego świadectwa doradcy);
  • złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin przed komisją egzaminacyjną działającą przy Dyrektorze Transportowego Dozoru Technicznego, nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia ukończenia kursu.

Świadectwo doradcy jest wydawane, w drodze decyzji administracyjnej, przez Dyrektora TDT na okres 5 lat, licząc od dnia złożenia z wynikiem pozytywnym egzaminu.
(Źródło: https://www.gov.pl/web/infrastruktura/towary-niebezpieczne)

Sposób zapisu: kartę zgłoszenia należy przesłać na adres
– w formie elektronicznej:  e-mail: cj@pk.edu.pl
– w formie papierowej:
Centrum Szkolenia i Organizacji Systemów Jakości
Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki
al. Jana Pawła II 37, 31-864 Kraków
(budynek G)

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW NA KURS DOKSZTAŁCAJĄCY/SZKOLENIE PROWADZONE NA POLITECHNICE KRAKOWSKIEJ