Organizacja bezpiecznej i higienicznej pracy z chemikaliami

Forma szkolenia: szkolenie realizowane zdalnie
Koszt uczestnictwa: 400 zł 
Liczba godzin: 8
Czas trwania: 1 dzień, w godz. 9:00 – 15:30 
Wymagania: brak
Termin zgłoszenia: cały rok (szkolenie realizujemy przy min. 10 zgłoszeniach)

Karta zgłoszenia: plik do pobrania

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników zatrudnionych przy produkcji
i stosowaniu chemikaliów, w tym też pracowników kadry kierowniczej.
Przepisy polskie i unijne dotyczące klasyfikacji, oznakowania, produkcji i stosowania chemikaliów uległy w ostatnich latach dość istotnym zmianom, co przy jednoczesnym postępie technicznym i technologicznym sprawia, że wiedza nawet sprzed kilku lat nie jest aktualna w całej rozciągłości. Celowe jest zatem, aby pracownicy, którzy nie śledzą tych zmian i nie odbywają specjalistycznych kursów, wzięli udział w proponowanym szkoleniu.

Celem szkolenia jest podniesienie kwalifikacji poprzez:

 • zapoznanie z aktualnymi przepisami i zaleceniami polskimi i unijnymi, dotyczącymi bezpiecznej i higienicznej pracy z chemikaliami w zależności od stwarzanych przez nie zagrożeń,
 • ukształtowanie umiejętności odpowiedniego obchodzenia się w pracy
  z chemikaliami i kompetencji do organizowania bezpiecznej i higienicznej pracy w tej dziedzinie.

Szkolenie realizowane będzie w formie on-line, za pomocą aplikacji ZOOM.
Szczegółowe informacje i instrukcja dotycząca logowania się do platformy zostaną przesłane do każdego uczestnika szkolenia. 

UZYSKIWANE DOKUMENTY
Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

Program szkolenia:

 1. Wstęp: terminologia, podstawowe akty prawne, rodzaje zagrożeń chemicznych, klasyfikacja i oznakowanie produktów chemicznych, zakłady o zwiększonym i dużym ryzyku awarii
 2. Identyfikacja czynników chemicznych
 3. BHP podczas magazynowania i pakowania produktów chemicznych
 4. BHP podczas stosowania i przetwarzania chemikaliów
 5. Organizacja profilaktyki podczas stosowania chemikaliów
 6. Używanie środków ochrony osobistej i urządzeń awaryjnych
 7. Wymogi Kodeksu pracy i zagadnienia pożarowe
 8. Podsumowanie, dyskusja, test  zaliczeniowy

Sposób zapisu: kartę zgłoszenia należy przesłać na adres:

 • w formie elektronicznej pocztą e-mail: cj@pk.edu.pl
 • w formie papierowej:
  Centrum Szkolenia i Organizacji Systemów Jakości
  Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki
  al. Jana Pawła II 37, 31-864 Kraków
  (budynek G)

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW NA KURS DOKSZTAŁCAJĄCY/SZKOLENIE PROWADZONE NA POLITECHNICE KRAKOWSKIEJ