O nas

Centrum Szkolenia i Organizacji Systemów Jakości jest pozawydziałową
i samofinansującą się jednostką organizacyjną Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki, powołaną uchwałą Senatu Uczelni w czerwcu 2000 r.

Nasza jednostka powstała jako odpowiedź Politechniki Krakowskiej na wymagania
i standardy Unii Europejskiej w zakresie wzrostu jakości wyrobów i usług,
funkcjonowania systemu zarządzania jakością, podnoszenia kwalifikacji, wiedzy
i umiejętności pracowników, zarówno w przemyśle, jednostkach gospodarczych, jak
i samorządowych.

Do zadań Centrum należą:

  • organizacja i prowadzenie studiów podyplomowych,
  • organizacja i prowadzenie szkoleń, kursów, seminariów, sympozjów,
  • działania mające na celu umożliwienie uzyskania krajowych i międzynarodowych certyfikatów potwierdzających wiedzę, doświadczenie i kompetencje społeczne osób, które ukończyły studia podyplomowe, szkolenia i kursy,
  • działania związane z wdrażaniem systemów zarządzania w organizacjach,
  • działania na rzecz przygotowania laboratoriów badawczych i wzorcujących do akredytacji,
  • wspieranie procesów doskonalenia jakości kształcenia na uczelni,
  • realizacja prac organizacyjno-szkoleniowych zlecanych przez jednostki organizacyjne PK oraz instytucje zewnętrzne,
  • działania związane z kształceniem, umożliwiające uzyskanie kompetencji lub podniesienie kwalifikacji zawodowych, odpowiadających potrzebom gospodarki i rynku pracy,
  • realizacja projektów finansowanych ze środków zewnętrznych, w tym współfinansowanych z Funduszy Europejskich. 

W swojej ofercie mamy 11 kierunków studiów podyplomowych oraz kilkanaście rodzajów kursów i szkoleń. W latach 2000–2023 zrealizowaliśmy 284 edycje studiów
podyplomowych (w tym 20 dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego).

Do dnia 10.06.2023 r. studia podyplomowe ukończyło 8 019 osób, a kursy
i szkolenia 26 878 osób.