O nas

Centrum Szkolenia i Organizacji Systemów Jakości jest pozawydziałową
i samofinansującą się jednostką organizacyjną Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki, powołaną uchwałą Senatu Uczelni w czerwcu 2000 r.

Nasza jednostka powstała jako odpowiedź Politechniki Krakowskiej na wymagania
i standardy Unii Europejskiej w zakresie wzrostu jakości wyrobów i usług,
funkcjonowania systemu zarządzania jakością, podnoszenia kwalifikacji, wiedzy
i umiejętności pracowników, zarówno w przemyśle, jednostkach gospodarczych, jak
i samorządowych.

Do głównych zadań Centrum należą:
• organizacja i prowadzenie studiów podyplomowych wnioskowanych przez uczelnie,
podmioty gospodarcze i osoby fizyczne,
• działania na rzecz uzyskiwania przez jednostki organizacyjne PK i podmioty gospodarcze akredytacji w zakresie kształcenia specjalistów zarządzania jakością,
• przygotowywanie do wdrożenia systemu zarządzania jakością, środowiskowego oraz
bezpieczeństwem i higieną pracy w organizacjach,
• działania na rzecz przygotowywania laboratoriów badawczych i dydaktycznych do
akredytacji,
• realizacja projektów strukturalnych finansowanych ze środków Unii Europejskiej,
• działania na rzecz wprowadzania systemu zarządzania jakością w dydaktyce, badaniach naukowych i zarządzaniu uczelnią,
• organizacja kursów, szkoleń, konferencji, sympozjów i seminariów.

W swojej ofercie mamy 12 kierunków studiów podyplomowych oraz kilkanaście rodzajów kursów i szkoleń. W latach 2000–2021 zrealizowaliśmy 262 edycje studiów
podyplomowych (w tym 20 dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego).

Do dnia 30.06.2021 r. studia podyplomowe ukończyło 7 447 osób, a kursy
i szkolenia ponad 25,5 tys. osób.