Historia

czerwiec 2000  r.
Formalnie wtedy wszystko się zaczęło. 30 czerwca 2000 r. uchwałą Senatu Politechniki
Krakowskiej powołano na Uczelni pozawydziałową, samofinansującą się jednostkę:
Centrum Szkolenia i Organizacji Systemów Jakości. Przysłowiowym „ojcem chrzestnym” został ówczesny Rektor prof. zw. dr hab. inż. Kazimierz Flaga, którego podpis widnieje pod niniejszą uchwałą. Od 1 lipca mogliśmy rozpocząć działalność zgodnie z zapisami regulaminu organizacyjnego zatwierdzonego przez Senat. Tym sposobem w strukturze organizacyjnej Politechniki Krakowskiej pojawił się nowy akronim – CJ.

październik 2000  r.
Po kilku miesiącach od rozpoczęcia działalności, nastąpiło wydarzenie, które stało się
cechą charakterystyczną początku każdego naszego roku akademickiego – inauguracja
dwóch pierwszych edycji studiów podyplomowych w zakresie „Międzynarodowy system
zapewnienia jakości w zakładach przemysłowych wg norm ISO 9000”. Jedna odbyła się
w Krakowie, druga została zorganizowana w Opolu i była wynikiem współpracy z Kołem
Stowarzyszenia Technicznego Odlewników Polskich przy Politechnice Opolskiej.
W tym miejscu warto zaznaczyć, że studia podyplomowe z tego zakresu były organizowane już wcześniej (od 1993 roku) w ramach Instytutu Materiałoznawstwa i Technologii Metali Wydziału Mechanicznego PK. Do czasu powołania naszego Centrum w Instytucie M–2 odbyło się sześć edycji tego kierunku.

grudzień 2000  r.
Kolejne miesiące zaowocowały inauguracją pierwszej edycji studiów podyplomowych
„Bezpieczeństwo i higiena pracy”. Dały one początek obecnie prowadzonemu przez nas
kierunkowi „Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy”, który cieszy się niesłabnącą popularnością wśród osób dążących do podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych. Podobnie jak w przypadku studiów z zakresu ISO 9000, również ten kierunek prowadzony był już wcześniej w ramach Instytutu M–2. Zrealizowano w takiej formie trzy edycje (od 1997 r.).

W tym roku odbyły się 3 inauguracje studiów podyplomowych.

styczeń 2001 r.
Ten rok rozpoczęliśmy od inauguracji pierwszej edycji studiów podyplomowych z zakresu „Zarządzanie i organizacja w jednostkach samorządowych i podległych”. Była to odpowiedź na zapotrzebowanie urzędów na podnoszenie wiedzy pracowników. Zakres merytoryczny studiów obejmował m.in. zarządzanie finansowe gminą/powiatem z wykorzystaniem funduszy europejskich, kontrolę zewnętrzną i wewnętrzną w urzędach, budowanie i uspołecznianie strategii lokalnego rozwoju, rolę urzędnika we współpracy organów stanowiąco-kontrolnych i wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego.

czerwiec 2001 r.
Wręczenie świadectw ukończenia studiów podyplomowych pierwszym absolwentom Centrum Szkolenia i Organizacji Systemów Jakości w zakresie „Międzynarodowy system zapewnienia jakości w zakładach przemysłowych wg norm ISO 9000” – edycja krakowska i opolska (łącznie 44 absolwentów) oraz „Bezpieczeństwo i higiena pracy” – edycja krakowska (18 absolwentów).

listopad 2001 r.
Podążając za potrzebami rynku, powstaje kolejny kierunek studiów podyplomowych:
„Zarządzanie środowiskowe – ISO 14000”. Z początkiem listopada rusza pierwsza edycja. Słuchacze zapoznają się z zagadnieniami prawa ekologicznego, analizy LCA i recyklingu, ochrony środowiska, wymaganiami EMAS, rodziną norm serii ISO 14000.

Liczba zainaugurowanych studiów w tym roku wzrosła w stosunku do poprzedniego
o jedną – rozpoczęliśmy 4 edycje.

styczeń 2002 r.
Kolejny rok naszej działalności został zapoczątkowany przez realizację pierwszego w CJ projektu badawczego-rozwojowego pt. „Bezprzewodowe systemy pomiarowe do wspomagania procesu leczenia przy korekcji i wydłużaniu kończyn metodą Ilizarowa w warunkach klinicznych”.

marzec 2002 r.
Nawiązaliśmy współpracę z Urzędem Miejskim w Żywcu. Jej efektem było wspólne uruchomienie pierwszej edycji studiów podyplomowych z zakresu „Zarządzanie i organizacja w jednostkach samorządowych i podległych”. W późniejszych latach te kontakty znacząco się zacieśniły również na innych płaszczyznach.

Rok 2002 zamknęliśmy utrzymując poprzedni wynik liczby inauguracji studiów podyplomowych – rozpoczęliśmy również 4 edycje.

luty 2003 r.
I Sympozjum Szkoleniowe pn. „Współczesne podejście do zagadnień ochrony pracy”
w Wadowicach. Uczestnicy sympozjum mieli możliwość wymiany wiedzy i doświadczeń
z zakresu regulacji prawnych dotyczących ochrony pracy, wdrażania i certyfikacji systemu zarządzania bhp, dyrektyw związanych z ochroną pracy w świetle akcesu Polski do Unii Europejskiej, zmian profilaktycznych w opiece zdrowotnej pracowników, problemów ergonomii w kształtowaniu warunków pracy oraz ówczesnego stanu prawnego w dziedzinie dopuszczalnych czynników szkodliwych w środowisku pracy.

listopad 2003 r.
Rozpoczęliśmy nowy obszar działalności CJ, który do dnia dzisiejszego jest znaczącym
elementem naszego funkcjonowania. Powstała pierwsza wydana przez nas publikacja
– „Vademecum Jakości”. Jest to książka autorstwa Agnieszki Pieczonki i Adama Tabora. Zamieszczono w niej ponad 300 najważniejszych pojęć, definicji i objaśnień związanych z szeroko pojętą dziedziną zarządzania jakością, certyfikacją i oceną zgodności. Uporządkowane alfabetycznie hasła zostały poprzedzone aforyzmami i sentencjami. Całość wzbogacono zabawnymi ilustracjami, obrazującymi prezentowaną tematykę, by wydawnictwo było przyjazne czytelnikowi.

grudzień 2003 r.
Duże zainteresowanie tematyką bezpieczeństwa i higieny pracy sprawiło, że przy współpracy z naszymi wykładowcami powstała sześciotomowa monografia „Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy”. Jest to praca zbiorowa pod redakcją Adama Tabora, Marka Rączki i Agnieszki Pieczonki. Przez lata była ona podstawą do kształcenia w ramach przedmiotowych studiów podyplomowych.
Ostatnią publikacją wydaną tego roku był podręcznik „Leksykon podstawowych określeń, pojęć i definicji w metalurgii i odlewnictwie” autorstwa Adama Tabora.
Wszystkie powyższe publikacje zostały wyróżnione Nagrodą Rektora Politechniki Krakowskiej.

W tym roku rozpoczęliśmy 3 kolejne edycje studiów podyplomowych.

styczeń 2004
W wyniku nawiązania współpracy z Ośrodkiem Kształcenia Kadr Kierowców Auto-Transbud, zrealizowaliśmy kolejny pomysł poszerzenia naszej oferty edukacyjnej. Miała wtedy miejsce inauguracja pierwszej edycji studiów podyplomowych „Diagnostyka pojazdów samochodowych – budowa, eksploatacja, naprawa”. Do dziś kształcimy na tym kierunku przyszłych diagnostów oraz nauczycieli prowadzących zajęcia z tego zakresu w szkołach technicznych.

marzec 2004
Inauguracja pierwszej edycji studiów podyplomowych „Gospodarowanie odpadami
i substancjami niebezpiecznymi”.

maj 2004
Inauguracja pierwszej edycji studiów podyplomowych „Audytor wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych”.

czerwiec 2004
I Krajowa Konferencja Naukowo-Techniczna „Diagnostyka pojazdów”, która odbyła się
w Krakowie pod patronatem Prorektora ds. Nauki Politechniki Krakowskiej, prof. dr hab.
inż. Józefa Gawlika. Głównym jej celem było zapoznanie uczestników z aktualnymi problemami technicznymi i prawnymi, związanymi z badaniami technicznymi pojazdów na stacjach kontroli pojazdów. Mieliśmy przyjemność gościć m.in. przedstawicieli Departamentu Transportu Drogowego Ministerstwa Infrastruktury, którzy opracowali i przedstawili referaty w przedmiotowym zakresie.

lipiec 2004
Uzyskaliśmy od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego Zezwolenie
Nr 20/2004, potwierdzające wpis do rejestru jednostek prowadzących kursy ADR dla kierowców pojazdów przewożących towary niebezpieczne. Zezwolenie to upoważnia nas do prowadzenia kursów na doradców ds. bezpieczeństwa w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych (ADR). Kurs ten jest realizowany również w programie studiów podyplomowych „Gospodarowanie odpadami i substancjami niebezpiecznymi”. Osoby kończące studia i kurs otrzymują zaświadczenie uprawniające do przystąpienia do egzaminu na doradcę ADR.

listopad 2004
Jesienią w Wadowicach zorganizowaliśmy kolejne, II Sympozjum Szkoleniowe „Auditor
wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy”. Ponownie gościliśmy w Wojskowym Domu Wczasowym „Podhalanin”. Uczestnicy sympozjum mieli możliwość zapoznania się podstawami systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, wymaganiami norm PN-N-18001 oraz OHSAS 18001, zagadnieniami dotyczącymi dokumentacji systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, wdrażania dyrektywy Unii Europejskiej do prawodawstwa polskiego, auditowania i certyfikacji systemu zarządzania bhp oraz oceny ryzyka zawodowego.

Rok ten był dla nas obfity nie tylko w działalność edukacyjno-szkoleniową. Rozpoczęliśmy również realizację kolejnych siedmiu projektów:
4 celowych: „Wdrożenie dynamicznego wzbudnika dwustronnego działania z generatorem obrotowym o podwyższonych parametrach działania”, „Zautomatyzowana stacja pomiarowo- kontrolna sterylizacji chemicznej”, „Maszyna do wycinania kształtów z bloków pianki poliuretanowej” oraz „Automatyczna szlifierka do ostrzenia narzędzi profilowych”;
3 badawczych: „Opracowanie innowacyjnej metody wykorzystania igły fotonowej wraz
z zestawem stereotaktycznym do operacji guzów przerzutowych i pierwotnych mózgu”,
„Badania modelowe nad zastosowaniem pompy do biowspomagania niewydolnego serca” oraz „Badania procesów pulsacyjnego prasowania ze spiekaniem stykowych materiałów proszkowych o zwiększonej odporności na erozję”.

Do naszej oferty wydawniczej dołączyły dwie pozycje: czterotomowa monografia „Nowoczesne zarządzanie jakością”, będąca pracą zbiorową pod redakcją Adama Tabora i Marka Rączki oraz dwa tomy monografii „Diagnostyka pojazdów samochodowych – budowa, eksploatacja, naprawa” (praca zbiorowa pod redakcją Adama Tabora).

Rok 2004 zakończyliśmy z wynikiem 7 uruchomionych edycji studiów podyplomowych.

styczeń 2005
Z roku na rok wzrasta liczba organizacji dążących do wdrożenia systemu zarządzania jakością. Nasza jednostka w styczniu rozpoczęła realizację umowy w zakresie stworzenia takiego systemu w Urzędzie Gminy w Raciechowicach. Tej i wielu innym jednostkom oferowaliśmy usługi w projektowaniu, dokumentowaniu, wdrażaniu i doskonaleniu procesów wewnętrznych oraz w zakresie przygotowania pracowników pod kątem merytorycznym (szkolenia).

maj 2005
Kolejna inauguracja studiów z zakresu „Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy”,
tym razem jako wynik współpracy z firmą BHP Ekspert. Studia podyplomowe były realizowane w Krakowie i w Warszawie.
W tym samym czasie nawiązaliśmy współpracę z Uniwersytetem Narodowym w Chmielnickim na Ukrainie. Ponadto opracowaliśmy dokumentację, wdrożyliśmy system zarządzania jakością wg normy ISO 9001:2000 w Agencji Języków Obcych „Runa” we Lwowie oraz przeprowadziliśmy szkolenia w tym zakresie dla jej pracowników.

październik 2005
Nowy rok akademicki rozpoczęliśmy od nawiązania współpracy z firmą SEKA S.A. w zakresie uruchomienia kolejnej, zamiejscowej edycji studiów podyplomowych „Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy” w Katowicach.

listopad 2005
Prowadzone przez nas projekty badawcze zachęciły nas do rozpoczęcia prac nad stworzeniem i uruchomieniem jeszcze jednego kierunku studiów podyplomowych – „Inżynieria medyczna”. Merytorycznego wsparcia udzielili nam wybitni specjaliści z tej dziedziny.

Nasza oferta wydawnicza powiększyła się o kilka istotnych publikacji. Przy współpracy
z wykładowcami, powstały dwa tomy pracy zbiorowej pod redakcją Adama Tabora pt.
„Gospodarowanie odpadami i substancjami niebezpiecznymi”. Zawiera ona zagadnienia
związane z ustawodawstwem, składowaniem odpadów, transportem towarów niebezpiecznych i dokumentacją (tom I) oraz klasyfikacją, oznakowaniem, standardami emisji, recyklingiem i kartami charakterystyk substancji niebezpiecznych (tom II).
Kolejną bardzo ważną dla nas, cieszącą się dużym zainteresowaniem, pozycją książkową, było „Vademecum Diagnosty”. To zbiór pytań, ułatwiający przygotowanie do egzaminu państwowego kandydatom na diagnostów. Książka cieszyła się tak dużą popularnością, że doczekała się aż ośmiu aktualizacji. W ślad za tym podręcznikiem, powstała jeszcze jedna publikacja z tej tematyki. Był to „Przewodnik po przepisach prawnych w zakresie badań technicznych pojazdów”, zawierający przepisy prawne dotyczące badań technicznych pojazdów, funkcjonowania stacji kontroli pojazdów oraz wzory obowiązujących dokumentów. Powyższe publikacje zostały wyróżnione nagrodą Rektora Politechniki Krakowskiej.
Mieliśmy swój udział w wydaniu podręcznika dla studentów wyższych szkół technicznych, dotyczących m.in. technologii informatycznych, kodowania informacji, podstaw baz danych, systemów operacyjnych, sieci komputerowych pt. „Podstawy informatyki”, autorstwa Dariusza Karpisza i Leszka Wojnara.

Zrealizowaliśmy jeden projekt celowy „Opracowanie nowej technologii wytwarzania
wilgotnych mas formierskich oraz wytwarzania skrzynkowego (krótkich serii odlewów)
w odlewni Charsznica”.
Ten rok pod względem organizacji studiów podyplomowych był dla nas bardzo znaczący. Zainaugurowaliśmy 14 edycji, co przy ówczesnym czteroosobowym zespole było dla nas bardzo dużą satysfakcją.

kwiecień 2006
Studia podyplomowe z zakresu „Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy” cieszą
się dużym zainteresowaniem. Chcąc wyjść naprzeciw zapotrzebowaniu na kształcenie
„behapowców” nie tylko w Krakowie, nawiązaliśmy współpracę z Tarnowską Agencją
Rozwoju Regionalnego S.A. i uruchomiliśmy pierwszą taką edycję w Tarnowie.

czerwiec 2006
Początek lata wcale nie oznacza u nas zmniejszenia tempa pracy. Wspólnie z Urzędem
Marszałkowskim Województwa Małopolskiego w Krakowie – Departamentem Gospodarki i Infrastruktury oraz Małopolskim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Tarnowie, zorganizowaliśmy Ogólnopolskie Seminarium Szkoleniowe „Bezpieczny przewóz drogowy odpadów niebezpiecznych w świetle obowiązujących przepisów ADR 2007”. Seminarium cieszyło się dużym powodzeniem wśród pracowników firm transportowych, zainteresowanych najnowszymi przepisami i wytycznymi dotyczącymi zawodu przewoźnika oraz osób organizujących transport towarów niebezpiecznych.

Mieliśmy również okazję gościć i przeprowadzić zajęcia dydaktyczne dla grupy 19 studentów z Uniwersytetu w Monterrey, przebywającej w Polsce z inicjatywy prof. Zygmunta Haducha.

wrzesień 2006
Powstaje pomysł wydawania „Biuletynu Jakości”. Niewielkie, zwykle ośmiostronicowe
wydawnictwo, miało być początkowo kalendarium naszej działalności, a z czasem przerodziło się w periodyk wydawany w ok. tysiącu egzemplarzy. Stał się on możliwością do zaprezentowania obszarów naszej pracy, artykułów z zakresu jakości, nowości wydawniczych CJ, przedstawienia wykładowców oraz dzielenia się tym z całą społecznością akademicką.

Wrzesień zapisał się w naszej historii jeszcze jednym wydarzeniem. Zorganizowaliśmy
w Krakowie III Międzynarodową Konferencję Naukową QUALITY 2006 „Jakość i innowacyjność w procesach wytwarzania” pod patronatem JM Rektora Politechniki Krakowskiej prof. dr hab. inż. Józefa Gawlika. Konferencja, ze względu na tematykę związaną m.in. z metalurgią, odlewnictwem, obróbką cieplną, spawalnictwem, jakością oraz konstrukcyjnymi polimerami i kompozytami, cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród polskich i zagranicznych naukowców. W konferencji wzięło udział 174 uczestników, wygłoszono 112 referatów. Była to także doskonała okazja do obchodu jubileuszu 40-lecia pracy zawodowej dyrektora Centrum Szkolenia i Organizacji Systemów Jakości, z wykształcenia odlewnika – dr inż. Adama Tabora.

listopad 2006
Potrzeba kształcenia z zakresu „Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy” okazuje
się tak duża, że wspólnie z Centrum Edukacji Grupa Orlen uruchomiliśmy pierwszą edycję tego kierunku w Płocku. Nasi wykładowcy, nie zrażeni czterystukilometrową podróżą, dzielą się swoją wiedzą ze słuchaczami z centralnej Polski.

Wydaliśmy w tym roku podręcznik „Zarządzanie środowiskowe – ISO 14000” (pięciotomowa monografia, publikowana w latach 2006–2008), wyróżniony Nagrodą Rektora Politechniki Krakowskiej.

Rozpoczęliśmy realizację 7 projektów. W obszarze badawczym pojawiły się dwa: „Nowa
metoda zespalania jelit z zastosowaniem oryginalnego własnego staplera” oraz „Technologie walcowania i nagniatania gwintów wewnętrznych oraz konstrukcje głowic rolkowych do ich realizacji”. Pula projektów badawczych-rozwojowych powiększyła się o kolejne dwa: „Rozwój konstrukcji polskich pras PXP do zagęszczania proszków i przetwórstwa spieków oraz technologii wyrobów z nowych materiałów formowanych w silnym polu magnetycznym lub w podwyższonej temperaturze”, mający na celu usunięcie bariery dla rozwoju techniki wytwarzania wyrobów z proszków prasowanych i spiekanych oraz „Mechatroniczny system korekcji i wydłużania kończyn”, będący nowym rozwiązaniem leczenia schorzeń metodą Ilizarowa. Natomiast współpraca z przemysłem zaowocowała trzema projektami celowymi w zakresie opracowania „Typoszeregu wzmocnionych okuć antywłamaniowych”, „Kątowej, automatycznej pilarki taśmowej do cięcia materiałów poliuretanowych i materiałów pochodnych typ MS–2000” oraz „Wdrożenia dokładnych kształtek z materiału typu Alnico o podwyższonej gęstości”.

Pomimo czasochłonnych i wymagających sporo pracy przygotowań do konferencji,
wystarczyło nam również sił na zainaugurowanie kolejnych 10 edycji studiów podyplomowych.

marzec 2007
W myśl zasady, że „nie samą pracą człowiek żyje” postanowiliśmy na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej przygotować wystawę fotografii „Piękno zaklęte w metalu”. Zaprezentowano na niej zdjęcia mikrostruktur różnych stopów oraz wydzieleń niemetalowych autorstwa mgr Janiny Radzikowskiej i dr inż. Małgorzaty Warmuzek. Pomimo tego, że połączenie artystycznej ekspresji i typowo technicznych zagadnień może się wydawać niemożliwym do osiągnięcia, udało się to zrealizować, a wystawa cieszyła się ogromnym zainteresowaniem wśród pracowników i studentów Uczelni.

maj 2007
Mając na uwadze to, jak ważna jest jakość i szerzenie dobrych praktyk, zrealizowaliśmy
bardzo ważny międzynarodowy projekt, którego celem było udzielenie wsparcia merytorycznego i praktycznego pracownikom Narodowego Uniwersytetu w Chmielnickim, dzięki któremu powstało Centrum Polsko-Ukraińskie. W zamyśle miała to być jednostka o zbliżonym profilu działalności do naszego Centrum, poszerzona o naukę języka polskiego. W maju, podczas Polsko-Ukraińskiej Naukowo-Technicznej Konferencji dla Młodych Naukowców „Mechanika i informatyka” nastąpiło uroczyste otwarcie jego siedziby. Wydarzenie uświetnili swoją obecnością pracownicy naukowi z Polski i Ukrainy oraz konsul RP na Ukrainie. Była to również doskonała okazja do promocji wydanej przez nas książki Anny Górzyńskiej „Ukraińskie doświadczenia i refleksje. Spojrzenia polskiego nauczyciela”.

lipiec 2007
W ramach zacieśniania współpracy z Ukrainą i Narodowym Uniwersytetem w Chmielnickim, rozpoczęliśmy realizację projektu „Implementacja zintegrowanych systemów zarządzania jakością w okręgu chmielnickim na Ukrainie”, na podstawie Decyzji Nr 137/06/E-360/S/2007-1 Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 15.06.2007 r. Obejmował on opracowanie procedur i warunków do wspólnego działania w zakresie zbudowania materialnej i intelektualnej bazy na Ukrainie, dla umożliwienia wdrożenia nowoczesnych systemów zarządzania jakością, zgodnych z wymaganiami norm Unii Europejskiej. Przewidywał również zrealizowanie studiów podyplomowych i kursów.

listopad 2007
Nawiązaliśmy współpracę z Wyższą Szkołą Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie. Mieliśmy okazję i przyjemność wziąć udział w organizowanej przez tę jednostkę konferencji „Społeczeństwo edukacyjne w strategii rozwoju regionu”, pod patronatem marszałka Województwa Małopolskiego Marka Nawary, starosty chrzanowskiego Janusza Szczęśniaka oraz burmistrza Miasta Chrzanowa Ryszarda Kosowskiego. Braliśmy również udział w pracach nad publikacją monografii o tym samym tytule.