NAUKA-BIZNES 2011-2012

„Wzmocnienie przedsiębiorczości oraz świadomości w zakresie współpracy nauka-biznes wśród małopolskich pracowników naukowych sposobem na wzrost innowacyjności i konkurencyjności małopolskich firm”

W lutym 2011 roku przy współpracy z firmą Europoint rozpoczęliśmy realizację
tego projektu. Jego celem było podniesienie wiedzy i umiejętności praktycznych
90 pracowników naukowych z województwa małopolskiego w zakresie tworzenia
i funkcjonowania przedsiębiorstw spin off/out w kluczowych branżach wskazanych
w Regionalnej Strategii Innowacji oraz wzmocnienie świadomości w zakresie współpracy nauka-biznes w województwie małopolskim, a także wzrost profesjonalizmu
w działaniu pracowników naukowych, którzy założą własne firmy. Udział w projekcie
był bezpłatny.

Projekt obejmował następujące działania:
SZKOLENIA – zakres merytoryczny obejmował 10 modułów: zakładanie firm spin
out/off, tworzenie biznesplanów, planowanie i zarządzanie finansowe, pozyskiwanie
środków na badania naukowe, zarządzanie projektami badawczymi na uczelni, podstawy
rachunkowości, marketing, podstawy PZP, administracja i zatrudnienie, zarządzanie
własnością intelektualną, zarządzanie strategiczne.
DORADZTWO INDYWIDUALNE – jako uzupełnienie wiedzy uczestników po szkoleniach.
STAŻE – pracownicy naukowi odbyli 3-miesięczne płatne staże w przedsiębiorstwach,
dzięki czemu mogli zdobyć wiedzę praktyczną o zarządzaniu firmą, nowoczesnych zastosowaniach technologii w gospodarce oraz procesach produkcji.
Jednym z rezultatów projektu było otworzenie własnej działalności gospodarczej typu
spin off/out przez 10% uczestników projektu. Firmy spin out/off założone w ramach projektu korzystały również z wiedzy wysoko wykwalifikowanego personelu, który pomógł rozwiązywać problemy pojawiające się na starcie firmy.
W ramach projektu zorganizowaliśmy również 3 konferencje informacyjne w celu propagowania wiedzy z zakresu przedsiębiorczości akademickiej i zakładania firm typu spin off/out oraz rozpowszechniania idei współpracy nauka-biznes.

Projekt realizowaliśmy od marca 2011 roku do listopada 2012 roku. Kwota dofinansowania: 2,5 mln zł. Liczba beneficjentów ostatecznych: 90 osób.