PARP 2010-2013

„Podniesienie kwalifikacji kadr inżynierskich – studia podyplomowe z zakresu inżynierii środowiska, ochrony środowiska, budownictwa i energetyki”

Kolejnym realizowanym przez nas projektem dofinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki był projekt realizowany
wspólnie z Wydziałem Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza
Kościuszki.

Projekt był skierowany do pracowników mikro, małych, średnich oraz dużych
przedsiębiorstw z całej Polski. Obejmował on, podobnie jak pierwszy projekt, studia
podyplomowe z zakresu:
• „Zarządzanie chemikaliami w przedsiębiorstwie ze szczególnym uwzględnieniem
rozporządzenia REACH” – 3 edycje,
• „Gospodarowanie odpadami i substancjami niebezpiecznymi” – 3 edycje,
• „Systemy zarządzania środowiskowego – ISO14000/EMAS” – 2 edycje,
• „Audyt energetyczny budynku na potrzeby termomodernizacji oraz oceny energetycznej budynków” – 3 edycje.
Projekt realizowaliśmy od grudnia 2010 roku do listopada 2013 roku.

Kwota dofinansowania: 7 mln zł. Liczba beneficjentów ostatecznych: 750 osób – w tym 300 osób w naszym Centrum.