Warsztaty z komunikacji międzykulturowej

Data szkolenia ON-LINE:

2 grudnia 2020 r.  – 15.00 – 19.30

Organizator szkolenia: EUROPOINT, ul. Grzegórzecka 33/5, 31-532 Kraków

Prowadzący: mgr Andrzej Peć

Terner/edukator w tym, w zakresie edukacji wielo-  i międzykulturowej, ekspert ds. nowych technologii w edukacji, projektant gier, posiada doświadczenie w organizowaniu negocjacji biznesowych w Europie Środkowo-Wschodniej (m.in. dla przedsiębiorstw/firm amerykańskich). Konsultant metodyczny, współautor pakietu edukacyjnego do nauki programowania w przedszkolu i szkole podstawowej „Funkodowanie” oraz pakietu edukacyjnego „EduPrzedszkole”. Zaangażowany m.in. w realizację projektu „Tu#programujeMY2”, skierowanego na rozwój kompetencji cyfrowych i medialnych, w szczególności z zakresu nauki i nauczania programowania nauczycieli publicznej edukacji wczesnoszkolnej oraz uczniów Szkół Podstawowych z woj. małopolskiego. Aktywnie zaangażowany w działania Lokalnej Grupy Działania (LGD) Podbabiogórze, koordynator projektów promujących dziedzictwo kulturowe Ziemi Suskiej i Podbabiogórza oraz ochronę lokalnej i regionalnej tożsamości kulturowej poprzez edukację regionalną i promowanie produktów lokalnych i regionalnych.

Czas trwania: 6h

Formularz zgłoszenia: plik do pobrania
Termin przesyłania zgłoszeń drogą mailową: 27 listopada 2020 r.
Adres nadsyłania zgłoszeń mailowych: katarzyna.latka@pk.edu.pl
Osoba do kontaktu: Katarzyna Łatka, tel. 12 628 34 47

Dokumenty, które należy przesłać w formie elektronicznej lub dostarczyć do Sekretariatu Centrum Jakości:
– formularz zgłoszeniowy
– zaświadczenie o średniej ocen z semestru poprzedzającego bieżący semestr i wpisie na kolejny semestr wydane przez Dziekanat macierzystego wydziału

Regulamin: plik do pobrania

Program szkolenia:

Krótkie wprowadzenie do teorii kultury  i antropologii kulturowej.
Zróżnicowanie kulturowe (różne normy i wartości).
Stereotypy i ich wpływ na kontakt międzykulturowy.
Porozumiewanie się i negocjowanie w sytuacjach zróżnicowania  międzykulturowego.