Warsztaty z zakładania START UPu

Zajęcia realizowane będą on-line, w czasie rzeczywistym

Warunkiem udziału w warsztatach jest:
1) posiadanie statusu studenta Politechniki Krakowskiej,
2) wpis na co najmniej czwarty semestr studiów stacjonarnych I stopnia lub II stopnia (wszystkich semestrów),
3) dostarczenie do sekretariatu Centrum Jakości wypełnionego formularza zgłoszeniowego wraz z zaświadczeniem o średniej ocen z ostatniego semestru

Termin realizacji: 26 – 27 listopada 2021 r.
(I dzień zajęć: godz. 14.00 – 18.30, II dzień zajęć: 9.00 – 16.30)

Czas trwania: 16h

Formularz zgłoszenia: plik do pobrania
Termin przesyłania zgłoszeń drogą mailową: 15.11.2021 r.
Adres nadsyłania zgłoszeń mailowych: agnieszka.jedrysko@pk.edu.pl
Osoba do kontaktu: Agnieszka Jędrysko, tel. 12 628 34 47

Dokumenty, które należy przesłać w formie elektronicznej lub dostarczyć do Sekretariatu Centrum Jakości:
– formularz zgłoszeniowy
– zaświadczenie o średniej ocen z semestru poprzedzającego bieżący semestr i wpisie na kolejny semestr wydane przez Dziekanat macierzystego wydziału

Regulamin: plik do pobrania