Diagnostyka pojazdów samochodowych

Forma kształcenia: studia podyplomowe
Edycja: 14
Rok akademicki: 2021/2022
Koszt uczestnictwa: 5 100 zł (możliwość wnoszenia opłaty w trzech ratach semestralnych)
Czas trwania: trzy semestry (zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, dwa razy
w miesiącu)
Liczba godzin: 350
Wymagania: ukończone studia wyższe
Program studiów podyplomowych: plik do pobrania
Karta zgłoszenia: plik do pobrania

Termin przyjmowania zgłoszeń: 15 grudnia 2021 r.
Planowany termin rozpoczęcia studiów podyplomowych: luty/marzec 2022 r. (po zebraniu grupy min. 20 osób)

Planowane jest uruchomienie grup realizowanych:
– w formie zdalnej na platformie Zoom
oraz
– w formie stacjonarnej (jeśli sytuacja epidemiologiczna i przepisy w tym zakresie będą to umożliwiały).
Wyboru preferowanej formy zajęć dokonuje się wypełniając odpowiednią rubrykę na karcie zgłoszenia.
Zajęcia praktyczne na stacji kontroli pojazdów, przewidziane w planie studiów, będą prowadzone stacjonarnie z zachowaniem reżimu sanitarnego.

Sposób zapisu: kartę zgłoszenia można złożyć:
– w wersji elektronicznej: cj@pk.edu.pl
lub

– w formie papierowej:
Centrum Szkolenia i Organizacji Systemów Jakości
Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki
al. Jana Pawła II 37, 31-864 Kraków
(budynek G) 

Dokumenty potrzebne w dalszym procesie rekrutacyjnym:
– karta zgłoszenia (w wersji papierowej, podpisana własnoręcznie),
– 1 fotografia,
– kserokopia dyplomu (lub odpisu) ukończenia studiów wyższych (poświadczona za zgodność z oryginałem przez osobę przyjmującą dokumenty na studia podyplomowe).

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW NA STUDIA PODYPLOMOWE PROWADZONE NA POLITECHNICE KRAKOWSKIEJ 

Warunkiem wydania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie wymaganej liczby punktów ECTS oraz złożenie egzaminu końcowego w formie pisemnej (test).

Dokumenty uzyskiwane przez absolwentów:

  • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki
  • Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia dla osób ubiegających się o uprawnienia diagnostów i diagnostów uzupełniających swoje uprawnienia w zakresie prowadzenia badań technicznych pojazdów (Dz. U. z 2014 r. poz. 1836) (zaświadczenie otrzymują wszyscy absolwenci studiów, natomiast zgodnie z art. 84 ust. 2b ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm) uprawnienia do wykonywania badań technicznych zdobyć mogą jedynie osoby posiadające wykształcenie TECHNICZNE – średnie lub wyższe)
  • Certyfikat pierwszej pomocy