Diagnostyka pojazdów samochodowych

Forma kształcenia: studia podyplomowe
Edycja: 14
Forma realizacji zajęć: on-line w czasie rzeczywistym lub stacjonarnie
Rok akademicki: 2023/2024
Planowana inauguracja studiów: październik/listopad 2023 r.
Termin przyjmowania zgłoszeń: 22 września 2023 r.

Koszt uczestnictwa: 5 100 zł (możliwość wnoszenia opłaty w dwóch ratach semestralnych)
Czas trwania: trzy semestry (zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, dwa razy w miesiącu)
Liczba godzin: 350
Wymagania: ukończone studia wyższe
Program studiów podyplomowych: plik do pobrania
Karta zgłoszenia: plik do pobrania
Kadra wykładowców: plik do pobrania

Celem studiów jest zdobycie przez uczestników studiów wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych z zakresu diagnostyki pojazdów samochodowych, ich budowy, eksploatacji i naprawy. Uzyskanie kwalifikacji umożliwiających przystąpienie do egzaminu dla kandydatów na diagnostę, organizowanych przez Transportowy Dozór Techniczny.

Studia adresowane są do osób, które chcą zdobyć wiedzę, umiejętności i kompetencje w zakresie diagnostyki pojazdów samochodowych, przystąpić do egzaminu dla kandydatów na diagnostę lub nauczać przedmiotów z ww. zakresu w szkołach zawodowych.

Absolwenci uzyskują zaświadczenie o ukończeniu szkolenia dla osób ubiegających się o uprawnienia diagnostów i diagnostów uzupełniających swoje uprawnienia w zakresie prowadzenia badań technicznych pojazdów (Dz. U. z 2014 r. poz. 1836) (zaświadczenie otrzymują wszyscy absolwenci studiów, natomiast zgodnie z art. 84 ust. 2b ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.) uprawnienia do wykonywania badań technicznych zdobyć mogą jedynie osoby posiadające wykształcenie TECHNICZNE – średnie lub wyższe).

Dokumenty uzyskiwane przez absolwentów:

  • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki
  • Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia dla osób ubiegających się o uprawnienia diagnostów i diagnostów uzupełniających swoje uprawnienia w zakresie prowadzenia badań technicznych pojazdów (Dz. U. z 2014 r. poz. 1836) (zaświadczenie otrzymują wszyscy absolwenci studiów, natomiast zgodnie z art. 84 ust. 2b ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.) uprawnienia do wykonywania badań technicznych zdobyć mogą jedynie osoby posiadające wykształcenie TECHNICZNE – średnie lub wyższe)
  • Certyfikat pierwszej pomocy 

Sposób zapisu:
Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać na adres: cj@pk.edu.pl

Dokumenty potrzebne w dalszym procesie rekrutacyjnym:
– karta zgłoszenia (w wersji papierowej, podpisana własnoręcznie),
– 1 fotografia,
– kserokopia dyplomu (lub odpisu) ukończenia studiów wyższych
 (poświadczona za zgodność z oryginałem przez osobę przyjmującą dokumenty na studia podyplomowe).

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW NA STUDIA PODYPLOMOWE PROWADZONE NA POLITECHNICE KRAKOWSKIEJ 

Regulamin studiów podyplomowych obowiązujący na Politechnice Krakowskiej

Warunkiem wydania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie wymaganej liczby punktów ECTS oraz złożenie egzaminu końcowego w formie pisemnej (test).