Gospodarka odpadami

Forma kształcenia: studia podyplomowe
Edycja: 17
Forma realizacji zajęć: on-line w czasie rzeczywistym
Rok akademicki: 2023/2024
Termin inauguracji studiów: 19 listopada 2023 r. (niedziela)
Termin przyjmowania zgłoszeń: można dołączyć do grupy przed drugim zjazdem (9 i 10 grudnia br.)

Koszt uczestnictwa: 4 200 zł (możliwość wnoszenia opłaty w dwóch ratach semestralnych)
Czas trwania: dwa semestry (zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, średnio dwa razy w miesiącu)
Liczba godzin: 185
Wymagania: ukończone studia wyższe

Program studiów podyplomowych: plik do pobrania
Kadra wykładowców: plik do pobrania
Karta zgłoszenia: plik do pobrania
Terminy zajęć: plik do pobrania

Celem studiów jest zdobycie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych
w zakresie prawnych i środowiskowych uwarunkowań gospodarki odpadami
(z uwzględnieniem aktualnych przepisów krajowych i międzynarodowych, nowoczesnych rozwiązań w obszarze składowania, recyklingu, zagospodarowania, magazynowania i transportu odpadów, metod i technik ich przetwarzania, budowy
i rekultywacji składowisk oraz ochrony powietrza i zasobów naturalnych), a także ewidencjonowania odpadów, sporządzania raportów oraz sprawozdawczości.

Studia adresowane są do osób, które pracują lub zamierzają podjąć działalność zawodową w przedsiębiorstwach, organizacjach, instytucjach itp., działających
w obszarze szeroko pojętej gospodarki odpadami komunalnymi i przemysłowymi.

 Absolwenci studiów będą posiadać aktualną teoretyczną i praktyczną znajomość zagadnień z zakresu funkcjonowania szeroko pojętej gospodarki odpadami.

Dokumenty uzyskiwane przez absolwentów:

  • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki

Sposób zapisu:
wypełnioną  kartę zgłoszenia należy przesłać na adres: cj@pk.edu.pl

Dokumenty potrzebne w dalszym procesie rekrutacyjnym:
– karta zgłoszenia (w wersji papierowej, podpisana własnoręcznie),
– 1 fotografia,
– kserokopia dyplomu (lub odpisu) ukończenia studiów wyższych
 (poświadczona za zgodność z oryginałem przez osobę przyjmującą dokumenty na studia podyplomowe).

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW NA STUDIA PODYPLOMOWE PROWADZONE NA POLITECHNICE KRAKOWSKIEJ

Regulamin studiów podyplomowych obowiązujący na Politechnice Krakowskiej

Warunkiem wydania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie wymaganej liczby punktów ECTS oraz złożenie egzaminu końcowego w formie pisemnej (test) z wynikiem pozytywnym.