Gospodarowanie odpadami i substancjami niebezpiecznymi

Kierunek otrzymał wyróżnienie
„Studia z przyszłością 2021”

Forma kształcenia: studia podyplomowe
Edycja: 16
Forma realizacji zajęć: on-line w czasie rzeczywistym oraz stacjonarnie (zajęcia terenowe oraz kurs doradcy w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych ADR)
Rok akademicki: 2022/2023

Termin inauguracji studiów: 4 marca 2023 r.
Termin przyjmowania zgłoszeń: 15 lutego 2023 r.

Koszt uczestnictwa: 4200 zł (możliwość wnoszenia opłaty w dwóch ratach semestralnych)
Czas trwania: dwa semestry (zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, średnio dwa razy w miesiącu)
Liczba godzin: 200
Wymagania: ukończone studia wyższe
Program studiów podyplomowych: plik do pobrania
Terminy zjazdów: plik do pobrania
Kadra wykładowców: plik do pobrania
Karta zgłoszenia
: plik do pobrania

Celem studiów jest zdobycie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych
w zakresie prawnych i środowiskowych uwarunkowań gospodarki odpadami
(z uwzględnieniem aktualnych przepisów krajowych i międzynarodowych, nowoczesnych rozwiązań w obszarze składowania, recyklingu, zagospodarowania odpadów, metod i technik ich przetwarzania, budowy i rekultywacji składowisk oraz ochrony powietrza i zasobów naturalnych), a także ewidencjonowania odpadów, sporządzania raportów oraz sprawozdawczości.
W programie studiów, oprócz wykładów i zajęć o charakterze warsztatowym (ćwiczeń), zaplanowane są zajęcia terenowe w krakowskich obiektach gospodarki odpadami (Lamusownia, Barycz, Spalarnia).
Studia mają również na celu przygotowanie uczestników do przystąpienia do egzaminu państwowego na doradcę do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych w przewozie drogowym (ADR).

Studia adresowane są do osób, które pracują lub zamierzają podjąć działalność zawodową w przedsiębiorstwach, organizacjach, instytucjach itp., działających
w obszarze szeroko pojętej gospodarki odpadami komunalnymi i przemysłowymi oraz osób, które chcą zdobyć uprawnienia doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych w przewozie drogowym.

 Absolwenci studiów, poza aktualną teoretyczną i praktyczną znajomością zagadnień
z zakresu funkcjonowania gospodarki odpadami, posiadają również wiedzę, pozwalającą na przystąpienie do egzaminu państwowego na doradcę do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych w przewozie drogowym (ADR) przed komisją Transportowego Dozoru Technicznego.

Dokumenty uzyskiwane przez absolwentów:

Sposób zapisu:
wypełnioną  kartę zgłoszenia należy przesłać na adres: cj@pk.edu.pl

Dokumenty potrzebne w dalszym procesie rekrutacyjnym:
– karta zgłoszenia (w wersji papierowej, podpisana własnoręcznie),
– 1 fotografia,
– kserokopia dyplomu (lub odpisu) ukończenia studiów wyższych
 (poświadczona za zgodność z oryginałem przez osobę przyjmującą dokumenty na studia podyplomowe).

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW NA STUDIA PODYPLOMOWE PROWADZONE NA POLITECHNICE KRAKOWSKIEJ

Regulamin studiów podyplomowych obowiązujący na Politechnice Krakowskiej

Warunkiem wydania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie wymaganej liczby punktów ECTS oraz złożenie egzaminu końcowego w formie pisemnej (test).