Gospodarka odpadami

Szczegółowe informacje dotyczące studiów zostaną zamieszczone na początku czerwca br. 

Forma kształcenia: studia podyplomowe
Forma realizacji zajęć: on-line w czasie rzeczywistym lub stacjonarnie
Rok akademicki: 2023/2024
Planowana inauguracja studiów: październik 2023 r.

Koszt uczestnictwa: 4200 zł (możliwość wnoszenia opłaty w dwóch ratach semestralnych)
Czas trwania: dwa semestry (zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, średnio dwa razy w miesiącu)
Liczba godzin: 185
Wymagania: ukończone studia wyższe


Celem studiów jest zdobycie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych
w zakresie prawnych i środowiskowych uwarunkowań gospodarki odpadami
(z uwzględnieniem aktualnych przepisów krajowych i międzynarodowych, nowoczesnych rozwiązań w obszarze składowania, recyklingu, zagospodarowania, magazynowania i transportu odpadów, metod i technik ich przetwarzania, budowy
i rekultywacji składowisk oraz ochrony powietrza i zasobów naturalnych), a także ewidencjonowania odpadów, sporządzania raportów oraz sprawozdawczości.

Studia adresowane są do osób, które pracują lub zamierzają podjąć działalność zawodową w przedsiębiorstwach, organizacjach, instytucjach itp., działających
w obszarze szeroko pojętej gospodarki odpadami komunalnymi i przemysłowymi.

 Absolwenci studiów będą posiadać aktualną teoretyczną i praktyczną znajomość zagadnień z zakresu funkcjonowania szeroko pojętej gospodarki odpadami.

Dokumenty uzyskiwane przez absolwentów:

  • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki

Sposób zapisu:
wypełnioną  kartę zgłoszenia należy przesłać na adres: cj@pk.edu.pl – będzie dostępna od czerwca br.

Dokumenty potrzebne w dalszym procesie rekrutacyjnym:
– karta zgłoszenia (w wersji papierowej, podpisana własnoręcznie),
– 1 fotografia,
– kserokopia dyplomu (lub odpisu) ukończenia studiów wyższych
 (poświadczona za zgodność z oryginałem przez osobę przyjmującą dokumenty na studia podyplomowe).

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW NA STUDIA PODYPLOMOWE PROWADZONE NA POLITECHNICE KRAKOWSKIEJ

Regulamin studiów podyplomowych obowiązujący na Politechnice Krakowskiej

Warunkiem wydania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie wymaganej liczby punktów ECTS oraz złożenie egzaminu końcowego w formie pisemnej (test).