Logistyka i transport drogowy

Kierunek otrzymał certyfikat „Lider jakości kształcenia” – szczegóły tutaj.  

W związku z dużym zainteresowaniem kierunkiem i wyczerpaniem miejsc na edycji 27, została uruchomiona rekrutacja na kolejną edycję – 28.

Forma kształcenia: studia podyplomowe
Edycja: 28
Forma realizacji zajęć: on-line w czasie rzeczywistym
Rok akademicki: 2022/2023
Termin inauguracji studiów: 18 lutego 2023 r.
Termin przyjmowania zgłoszeń: 6 lutego 2023 r.

Link do Bazy Usług Rozwojowych: kliknij tutaj

Koszt uczestnictwa: 4 200 zł (możliwość wnoszenia opłaty w dwóch ratach semestralnych)
Czas trwania: dwa semestry (zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, dwa razy
w miesiącu)
Liczba godzin: 200
Wymagania: ukończone studia wyższe
Program studiów podyplomowych: plik do pobrania
Karta zgłoszenia: plik do pobrania
Kadra wykładowców: plik do pobrania
Planowane terminy zajęć (edycja 28): plik do pobrania

Termin inauguracji edycja 27: 8 października 2022 r.
Terminy zajęć (edycja 27): plik do pobrania

Celem studiów jest zdobycie przez uczestników studiów wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych z zakresu organizacji i funkcjonowania systemów logistycznych oraz przepływu towarów i osób w drogowym transporcie krajowym i międzynarodowym. Uzyskanie kwalifikacji umożliwiających ubieganie się o wydanie przez Instytut Transportu Samochodowego Certyfikatu kompetencji zawodowych w drogowym transporcie osób oraz Certyfikatu kompetencji zawodowych w drogowym transporcie rzeczy, zgodnie z Ustawą o transporcie drogowym.

Studia adresowane są do osób, które chcą uzyskać Certyfikat kompetencji zawodowych w drogowym transporcie osób i/lub rzeczy.
Program studiów obejmuje wszystkie zagadnienia wymienione w załączniku I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009, co pozwala uzyskać zwolnienie z egzaminu pisemnego, w celu uzyskania Certyfikatów Kompetencji Zawodowych (szczegółowe informacje: Przewoźnik drogowy – uzyskanie certyfikatu kompetencji zawodowych – biznes.gov.pl).

Absolwenci, którzy dotychczas ukończyli przedmiotowe studia podyplomowe, byli zwolnieni z egzaminu państwowego w Instytucie Transportu Samochodowego (ITS) i uzyskiwali Certyfikaty kompetencji zawodowych w drogowym transporcie osób i rzeczy na podstawie dokumentów wydanych po ukończeniu studiów podyplomowych oraz wniesieniu wymaganych przez ITS opłat (zgodnie z art. 38a ust. 1 Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, Dz. U. 2001 r. nr 125, poz. 1371, z późn. zm.).

Dokumenty uzyskiwane przez absolwentów:

  • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki 
  • Dokument potwierdzający program studiów podyplomowych (celem przedłożenia w ITS)

Sposób zapisu:
wypełnioną  kartę zgłoszenia należy przesłać na adres: cj@pk.edu.pl

Dokumenty potrzebne w dalszym procesie rekrutacyjnym:
– karta zgłoszenia (w wersji papierowej, podpisana własnoręcznie),
– 1 fotografia,
– kserokopia dyplomu (lub odpisu) ukończenia studiów wyższych
 (poświadczona za zgodność z oryginałem przez osobę przyjmującą dokumenty na studia podyplomowe).

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW NA STUDIA PODYPLOMOWE PROWADZONE NA POLITECHNICE KRAKOWSKIEJ 

Regulamin studiów podyplomowych obowiązujący na Politechnice Krakowskiej

Warunkiem wydania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie wymaganej liczby punktów ECTS oraz złożenie egzaminu końcowego w formie pisemnej (test).