Systemy CAD i przetwarzanie obrazu

Forma kształcenia: studia podyplomowe
Edycja: 11
Rok akademicki: 2021/2022
Koszt uczestnictwa: 4 200 zł (możliwość wnoszenia opłaty w dwóch ratach semestralnych)
Czas trwania: dwa semestry (zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, dwa razy w miesiącu)
Liczba godzin: 240
Wymagania: ukończone studia wyższe
Program studiów podyplomowych: plik do pobrania
Karta zgłoszenia: plik do pobrania

Termin przyjmowania zgłoszeń: 15 grudnia 2021 r.
Termin rozpoczęcia studiów podyplomowych: luty 2022 r.
Zajęcia będą realizowane zdalnie na platformie Zoom.

Planowane jest uruchomienie grup realizowanych:
– w formie zdalnej na platformie Zoom
oraz
– w formie stacjonarnej (jeśli sytuacja epidemiologiczna i przepisy w tym zakresie będą to umożliwiały).
Wyboru preferowanej formy zajęć dokonuje się wypełniając odpowiednią rubrykę na karcie zgłoszenia.

Sposób zapisu: kartę zgłoszenia można złożyć:
– w wersji elektronicznej: cj@pk.edu.pl
lub

– w formie papierowej:
Centrum Szkolenia i Organizacji Systemów Jakości
Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki
al. Jana Pawła II 37, 31-864 Kraków
(budynek G) 

Dokumenty potrzebne w dalszym procesie rekrutacyjnym:
– karta zgłoszenia (w wersji papierowej, podpisana własnoręcznie),
– 1 fotografia, 
– kserokopia dyplomu (lub odpisu) ukończenia studiów wyższych
(poświadczona za zgodność z oryginałem przez osobę przyjmującą dokumenty na studia podyplomowe).

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW NA STUDIA PODYPLOMOWE PROWADZONE NA POLITECHNICE KRAKOWSKIEJ 

Warunkiem wydania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie wymaganej liczby punktów ECTS oraz złożenie egzaminu końcowego w formie pisemnej (test).

Dokumenty uzyskiwane przez absolwentów:

  • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki
  • Certyfikat ukończenia kursu modelowania w programie Solid Works na poziomie średniozaawansowanym wydany przez Instytut Informatyki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej
  • Certyfikat Auditora wewnętrznego systemu zarządzania jakością wg normy ISO 9001
  • Certyfikat wydany przez Dassault Systèmes na poziomie Associate, potwierdzający ukończenie szkolenia z SolidWorks 

Dodatkowe informacje:
1. Pełna licencja edukacyjna SolidWorks jest udostępniana bezpłatnie dla każdego uczestnika studiów.
2. Każdy uczestnik musi dysponować sprzętem komputerowym na którym będzie można zainstalować program SolidWorks.
Aktualne wymagania sprzętowe i systemowe dla SolidWorks można znaleźć
w oficjalnym serwisie www.solidworks.com:
https://www.solidworks.com/sw/support/SystemRequirements.html