Systemy CAD i przetwarzanie obrazu

Forma kształcenia: studia podyplomowe
Edycja: 11
Forma realizacji zajęć: hybrydowa (zajęcia on-line w czasie rzeczywistym oraz stacjonarne w salach komputerowych, wg ustalonego grafiku)
Rok akademicki: 2023/2024 (semestr I), 2024/2025 (semestr II)
Planowana inauguracja studiów: luty 2024 r.
Termin przyjmowania zgłoszeń: 15 grudnia 2023 r.

Koszt uczestnictwa: 4 000 zł (możliwość wnoszenia opłaty w dwóch ratach semestralnych)
Czas trwania: dwa semestry (zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, dwa razy w miesiącu)
Liczba godzin: 190
Wymagania: ukończone studia wyższe
Program studiów podyplomowych: plik do pobrania
Kadra wykładowców: plik do pobrania 
Karta zgłoszenia: plik do pobrania

Celem studiów jest zdobycie przez uczestników wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych z zakresu modelowania części i złożeń, generowania rysunków płaskich z modelu 3D, modelowania powierzchniowego i parametrycznego, symulacji, renderingu i animacji, przetwarzania obrazów i ich komputerowej analizy.

Studia adresowane są do osób, które pracują lub zamierzają podjąć pracę na stanowiskach wykorzystujących projektowanie wspomagane komputerowo, projektantów, inżynierów oraz designerów, którzy chcą podnieść swoją produktywność i jakość tworzonych projektów.

Dokumenty uzyskiwane przez absolwentów:

  • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki
  • Certyfikat ukończenia kursu modelowania w programie Solid Works na poziomie średniozaawansowanym wydany przez Instytut Informatyki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej
  • Certyfikat wydany przez Dassault Systèmes na poziomie Associate, potwierdzający ukończenie szkolenia z SolidWorks 

Sposób zapisu:
Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać na adres: cj@pk.edu.pl

Dokumenty potrzebne w dalszym procesie rekrutacyjnym:
– karta zgłoszenia (w wersji papierowej, podpisana własnoręcznie),
– 1 fotografia,
– kserokopia dyplomu (lub odpisu) ukończenia studiów wyższych
 (poświadczona za zgodność z oryginałem przez osobę przyjmującą dokumenty na studia podyplomowe).

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW NA STUDIA PODYPLOMOWE PROWADZONE NA POLITECHNICE KRAKOWSKIEJ 

Regulamin studiów podyplomowych obowiązujący na Politechnice Krakowskiej

Warunkiem wydania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie wymaganej liczby punktów ECTS oraz złożenie egzaminu końcowego w formie pisemnej (test).

Dodatkowe informacje:
1. Pełna licencja edukacyjna SolidWorks jest udostępniana bezpłatnie dla każdego uczestnika studiów.

2. Każdy uczestnik musi dysponować sprzętem komputerowym na którym będzie można zainstalować program SolidWorks.
Aktualne wymagania sprzętowe i systemowe dla SolidWorks można znaleźć
w oficjalnym serwisie www.solidworks.com:
https://www.solidworks.com/sw/support/SystemRequirements.html