Systemy sieciowe i bazodanowe

Forma kształcenia: studia podyplomowe
Edycja: 12
Rok akademicki: 2022/2023
Forma realizacji zajęć: stacjonarnie
Planowana inauguracja studiów: 5 listopada 2022 r.
Termin przyjmowania zgłoszeń: 12 października 2022 r.

Koszt uczestnictwa: 4 200 zł (możliwość wnoszenia opłaty w dwóch ratach semestralnych)
Czas trwania: dwa semestry (zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, dwa razy w miesiącu)
Liczba godzin: 240
Wymagania: ukończone studia wyższe
Program studiów podyplomowych: plik do pobrania
Karta zgłoszenia: plik do pobrania

Celem studiów jest zdobycie przez uczestników wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych z zakresu projektowania, programowania i optymalizacji baz danych, projektowania sieci komputerowych i zarządzania infrastrukturą sieciową dla systemu informatycznego, a także systemu zarządzania jakością i bezpieczeństwem informacji.

Studia adresowane są do osób, które pracują lub zamierzają podjąć pracę w branży IT na stanowiskach wykorzystujących metody i technologie stosowane do podnoszenia ochrony sieci komputerowych, a także projektowania i programowania baz danych pod kątem ich funkcjonalności, niezawodności, wydajności jak również bezpieczeństwa.

Absolwenci nabywają kwalifikacje, które pozwolą na swobodne działania w zakresie utrzymania bezpieczeństwa systemów i sieci komputerowych oraz baz danych, jak również w zakresie wdrażania systemu zarządzania jakością potwierdzone certyfikatem auditora wewnętrznego.

Dokumenty uzyskiwane przez absolwentów:

  • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki 
  • Certyfikat ukończenia kursu projektowania, programowania i optymalizacji baz danych na bazie serwera Oracle 12c wydany przez Instytut Informatyki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej
  • Certyfikat „DCN Network Infrastructure Technician” wydany przez Salumanus Sp. z o. o.
  • Certyfikat Auditora wewnętrznego systemu zarządzania jakością wg normy ISO 9001

Sposób zapisu: kartę zgłoszenia można złożyć:
– w wersji elektronicznej: cj@pk.edu.pl
lub

– w formie papierowej:
Centrum Szkolenia i Organizacji Systemów Jakości
Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki
al. Jana Pawła II 37, 31-864 Kraków
(budynek G) 

Dokumenty potrzebne w dalszym procesie rekrutacyjnym:
– karta zgłoszenia (w wersji papierowej, podpisana własnoręcznie),
– 1 fotografia, 
– kserokopia dyplomu (lub odpisu) ukończenia studiów wyższych
 (poświadczona za zgodność z oryginałem przez osobę przyjmującą dokumenty na studia podyplomowe).

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW NA STUDIA PODYPLOMOWE PROWADZONE NA POLITECHNICE KRAKOWSKIEJ 

Regulamin studiów podyplomowych obowiązujący na Politechnice Krakowskiej

Warunkiem wydania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie wymaganej liczby punktów ECTS oraz złożenie egzaminu końcowego w formie pisemnej (test).