Zamówienia publiczne

Forma kształcenia: studia podyplomowe
Edycja: 8
Forma realizacji zajęć: on-line w czasie rzeczywistym lub stacjonarnie
Rok akademicki: 2022/2023
Planowana inauguracja studiów: październik 2022 r.
Termin przyjmowania zgłoszeń: 20 czerwca 2022 r.

Czas trwania: dwa semestry (zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, dwa razy w miesiącu)
Liczba godzin: 210
Wymagania: ukończone studia wyższe
Program studiów podyplomowych: w trakcie zmian
Karta zgłoszenia: plik do pobrania
Kadra wykładowców: w trakcie zmian

Celem studiów jest zdobycie przez uczestników studiów wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych z zakresu regulacji prawnych dotyczących systemu zamówień publicznych w Polsce.

Studia adresowane są do osób, które chcą zdobyć kwalifikacje do pracy na stanowiskach związanych z zamówieniami publicznymi.

Absolwenci są przygotowani do praktycznego stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, rozwiązywania problemów decyzyjnych, przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego oraz realizacji innych przedsięwzięć w oparciu o przepisy ustawy.

Dokumenty uzyskiwane przez absolwentów:

  • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki 

Sposób zapisu:
Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać na adres:cj@pk.edu.pl

Dokumenty potrzebne w dalszym procesie rekrutacyjnym:
– karta zgłoszenia (w wersji papierowej, podpisana własnoręcznie),
– 1 fotografia, 
– kserokopia dyplomu (lub odpisu) ukończenia studiów wyższych
 (poświadczona za zgodność z oryginałem przez osobę przyjmującą dokumenty na studia podyplomowe).

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW NA STUDIA PODYPLOMOWE PROWADZONE NA POLITECHNICE KRAKOWSKIEJ 

Regulamin studiów podyplomowych obowiązujący na Politechnice Krakowskiej

Warunkiem wydania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie wymaganej liczby punktów ECTS oraz złożenie egzaminu końcowego w formie pisemnej (test).