Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy (bhp)

Forma kształcenia: studia podyplomowe
Edycja: 110
Rok akademicki: 2021/2022
Koszt uczestnictwa: 4 200 zł (możliwość wnoszenia opłaty w dwóch ratach semestralnych)
Czas trwania: dwa semestry (zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, dwa razy
w miesiącu)
Liczba godzin: 280
Wymagania: ukończone studia wyższe
Program studiów podyplomowych: plik do pobrania
Karta zgłoszenia: plik do pobrania

Termin przyjmowania zgłoszeń: 5 grudnia 2021 r.
Planowany termin rozpoczęcia studiów podyplomowych: luty 2022 r.

Studia spełniają wymagania Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (z późn. zm.), zatem absolwenci po ich ukończeniu nabywają kwalifikacje starszego inspektora ds. bezpieczeństwa i higieny pracy.

Planowane jest uruchomienie grup realizowanych:
– w formie zdalnej na platformie Zoom
oraz
– w formie stacjonarnej (jeśli sytuacja epidemiologiczna i przepisy w tym zakresie będą to umożliwiały).
Wyboru preferowanej formy zajęć dokonuje się wypełniając odpowiednią rubrykę na karcie zgłoszenia.

Sposób zapisu: kartę zgłoszenia można złożyć:
– w wersji elektronicznej: cj@pk.edu.pl
lub

– w formie papierowej:
Centrum Szkolenia i Organizacji Systemów Jakości
Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki
al. Jana Pawła II 37, 31-864 Kraków
(budynek G) 

Dokumenty potrzebne w dalszym procesie rekrutacyjnym:
– karta zgłoszenia (w wersji papierowej, podpisana własnoręcznie),
– 1 fotografia, 
– kserokopia dyplomu (lub odpisu) ukończenia studiów wyższych
 (poświadczona za zgodność z oryginałem przez osobę przyjmującą dokumenty na studia podyplomowe).

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW NA STUDIA PODYPLOMOWE PROWADZONE NA POLITECHNICE KRAKOWSKIEJ 

Warunkiem wydania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie wymaganej liczby punktów ECTS oraz złożenie egzaminu końcowego w formie pisemnej (test).

Dokumenty uzyskiwane przez absolwentów:

  • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki 
  • Zaświadczenie potwierdzające przygotowanie dydaktyczne do prowadzenia szkoleń bhp
  • Certyfikat pierwszej pomocy 
  • Certyfikat Auditora wewnętrznego systemu zarządzania bhp
  • Certyfikat Pełnomocnika systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy (wydany przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A., po zdaniu egzaminu przeprowadzanego przez Komisję PCBC S.A.) – dodatkowa opłata

W ramach opłaty uczestnicy otrzymują:
– publikację „BHP w praktyce” B. Rączkowskiego (wyd. ODDK)