Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy (bhp)

Forma kształcenia: studia podyplomowe
Edycja: 120
Forma realizacji zajęć: on-line w czasie rzeczywistym lub stacjonarnie
Rok akademicki: 2023/2024 (I semestr), 2024/2025 (II semestr)
Planowany termin inauguracji studiów: luty 2024 r.
Termin przyjmowania zgłoszeń: 15 grudnia 2023 r. 

Koszt uczestnictwa: 4 400 zł (możliwość wnoszenia opłaty w dwóch ratach semestralnych)
Czas trwania: dwa semestry (zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, dwa razy
w miesiącu)
Liczba godzin: 270
Wymagania: ukończone studia wyższe 
Karta zgłoszenia: plik do pobrania 
Program studiów podyplomowych: plik do pobrania
Kadra wykładowców: plik do pobrania

Celem studiów jest zdobycie przez uczestników wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy, m.in. z zakresu regulacji prawnych, wypadków przy pracy i chorób zawodowych, ochrony przeciwpożarowej, pierwszej pomocy, czynników środowiska pracy, dokumentacji bhp, oceny ryzyka zawodowego, metodyki prowadzenia szkoleń bhp, a także systemu zarządzania bhp (jego wdrażania, dokumentowania i auditowania), zgodnie z wymaganiami norm
ISO 45001 oraz ISO 19011.

Studia adresowane są do osób, które chcą zdobyć lub poszerzyć wiedzę w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, a także uzyskać niezbędne kwalifikacje do pracy zawodowej w tym obszarze

Absolwenci nabywają kwalifikacje starszego inspektora do spraw bezpieczeństwa
i higieny pracy spełniając wymagania zawarte w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (z późn. zm.),
a także są przygotowani do wdrażania systemów zarządzania bhp, zgodnie
z wymaganiami norm oraz pełnienia funkcji auditora wewnętrznego.

Dodatkowo uczestnicy mogą przystąpić do egzaminu na Pełnomocnika systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy przed komisją Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji S.A. Program studiów jest zgodny z kryteriami PCBC S.A.

Dokumenty uzyskiwane przez absolwentów:

  • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki 
  • Zaświadczenie potwierdzające przygotowanie dydaktyczne do prowadzenia szkoleń bhp
  • Certyfikat pierwszej pomocy 
  • Certyfikat Auditora wewnętrznego systemu zarządzania bhp
  • Certyfikat Pełnomocnika systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy (wydany przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A., po zdaniu egzaminu przeprowadzanego przez Komisję PCBC S.A.) – dodatkowa opłata

Sposób zapisu:
Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać na adres: cj@pk.edu.pl

Dokumenty potrzebne w dalszym procesie rekrutacyjnym:
– karta zgłoszenia (w wersji papierowej, podpisana własnoręcznie),
– 1 fotografia,
– kserokopia dyplomu (lub odpisu) ukończenia studiów wyższych
 (poświadczona za zgodność z oryginałem przez osobę przyjmującą dokumenty na studia podyplomowe).

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW NA STUDIA PODYPLOMOWE PROWADZONE NA POLITECHNICE KRAKOWSKIEJ 

Regulamin studiów podyplomowych obowiązujący na Politechnice Krakowskiej

Warunkiem wydania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie wymaganej liczby punktów ECTS oraz złożenie egzaminu końcowego w formie pisemnej (test).