Zarządzanie chemikaliami

Forma kształcenia: studia podyplomowe
Edycja: 14
Forma realizacji zajęć: on-line w czasie rzeczywistym lub stacjonarnie
Rok akademicki: 2023/2024 (I semestr), 2024/2025 (II semestr)
Planowany termin inauguracji studiów: luty 2024 r.
Termin przyjmowania zgłoszeń: 15 grudnia 2023 r. 

Koszt uczestnictwa: 4 700 zł (możliwość wnoszenia opłaty w dwóch ratach semestralnych)
Czas trwania: dwa semestry (zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, średnio dwa razy w miesiącu)
Liczba godzin: 200
Wymagania: ukończone studia wyższe
Karta zgłoszenia: plik do pobrania
Program studiów podyplomowych: plik do pobrania

Kadra wykładowców: plik do pobrania

Celem studiów jest zdobycie przez uczestników wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych z zakresu ogólnie rozumianego zarzadzania chemikaliami, wymagań prawa krajowego oraz unijnego dotyczącego klasyfikacji, identyfikacji i rejestracji chemikaliów, przekazywania informacji w łańcuchu dostaw, sporządzania karty charakterystyki substancji, bezpiecznego magazynowania, transportowania i użytkowania chemikaliów oraz zasad wprowadzania do obrotu substancji chemicznych, mieszanin oraz gotowych wyrobów.

Studia adresowane są do osób, które pracują lub zamierzają podjąć pracę w branży chemicznej, chemii gospodarczej lub kosmetycznej oraz osób pracujących lub planujących podjąć pracę na stanowiskach, na których będą odpowiedzialne za gospodarkę chemikaliami oraz bezpieczeństwo osób mających kontakt z produktami chemicznymi.

Absolwenci uzyskują kwalifikacje odpowiadające wysoko wykwalifikowanej kadrze specjalistów w zakresie zarządzania chemikaliami oraz ryzykiem związanym ze stosowaniem substancji i preparatów chemicznych w środowisku pracy. Zdobytą wiedzę absolwent wykorzysta do zapewnienia wysokiego poziomu ochrony zdrowia ludzkiego i środowiska naturalnego przed zagrożeniami stwarzanymi przez chemikalia.

Dokumenty uzyskiwane przez absolwentów:

  • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki 

Sposób zapisu: kartę zgłoszenia można złożyć:
– w wersji elektronicznej: cj@pk.edu.pl
lub

– w formie papierowej:
Centrum Szkolenia i Organizacji Systemów Jakości
Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki
al. Jana Pawła II 37, 31-864 Kraków
(budynek G) 

Dokumenty potrzebne w dalszym procesie rekrutacyjnym:
– karta zgłoszenia (w wersji papierowej, podpisana własnoręcznie),
– 1 fotografia,
– kserokopia dyplomu (lub odpisu) ukończenia studiów wyższych
 (poświadczona za zgodność z oryginałem przez osobę przyjmującą dokumenty na studia podyplomowe).

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW NA STUDIA PODYPLOMOWE PROWADZONE NA POLITECHNICE KRAKOWSKIEJ 

Regulamin studiów podyplomowych obowiązujący na Politechnice Krakowskiej

Warunkiem wydania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie wymaganej liczby punktów ECTS oraz złożenie egzaminu końcowego w formie pisemnej (test).