Zarządzanie energią

Kierunek otrzymał certyfikat „Lider jakości kształcenia” – szczegóły tutaj.  

Forma kształcenia: studia podyplomowe
Edycja: 7
Forma realizacji zajęć: on-line w czasie rzeczywistym lub stacjonarnie
Rok akademicki: 2024/2025
planowana inauguracja studiów: październik 2024 r.
Termin przyjmowania zgłoszeń: 30 czerwca 2024 r.

Czas trwania: dwa semestry (zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, dwa razy
w miesiącu)
Liczba godzin: 220
Wymagania: ukończone studia wyższe

Celem studiów jest zdobycie przez uczestników studiów wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych z zakresu zarządzania energią, niezbędnych do wykonywania zawodu Zarządca energią wg Krajowego Standardu Kwalifikacji Zawodowych (KOD ZAWODU 214933  wg Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania) oraz pracy na innych stanowiskach związanych z gospodarką energetyczną. Uzyskanie kwalifikacji auditora wewnętrznego systemu zarządzania energią według normy ISO 50001.

Studia adresowane są do osób, które chcą zdobyć lub poszerzyć wiedzę w zakresie zarządzania energią, a także uzyskać niezbędne kwalifikacje do pracy na stanowiskach związanych z gospodarką energetyczną oraz auditora wewnętrznego systemu zarządzania energią.

Absolwenci uzyskują certyfikat auditora wewnętrznego systemu zarządzania energią wg normy ISO 50001.

Dokumenty uzyskiwane przez absolwentów:

  • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki 

Sposób zapisu:
Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać na adres:cj@pk.edu.pl

Dokumenty potrzebne w dalszym procesie rekrutacyjnym:
– karta zgłoszenia (w wersji papierowej, podpisana własnoręcznie),
– 1 fotografia, 
– kserokopia dyplomu (lub odpisu) ukończenia studiów wyższych
 (poświadczona za zgodność z oryginałem przez osobę przyjmującą dokumenty na studia podyplomowe).

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW NA STUDIA PODYPLOMOWE PROWADZONE NA POLITECHNICE KRAKOWSKIEJ 

Regulamin studiów podyplomowych obowiązujący na Politechnice Krakowskiej

Warunkiem wydania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie wymaganej liczby punktów ECTS oraz złożenie egzaminu końcowego w formie pisemnej (test).