Zarządzanie energią

Forma kształcenia: studia podyplomowe
Edycja: 4
Rok akademicki: 2021/2022
Koszt uczestnictwa: 4 500 zł (możliwość wnoszenia opłaty w dwóch ratach semestralnych)
Czas trwania: dwa semestry (zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, dwa razy
w miesiącu)
Liczba godzin: 220
Wymagania: ukończone studia wyższe
Program studiów podyplomowych: plik do pobrania
Karta zgłoszenia: Plik do pobrania
Terminy zajęć: plik do pobrania

Termin przyjmowania zgłoszeń: 30 listopada 2021 r.
Termin rozpoczęcia studiów podyplomowych: 20 listopada 2021 r. (można jeszcze dołączyć do grupy)
Zajęcia będą realizowane zdalnie na platformie Zoom.

Planowane jest uruchomienie grup realizowanych:
– w formie zdalnej na platformie Zoom
oraz
– w formie stacjonarnej (jeśli sytuacja epidemiologiczna i przepisy w tym zakresie będą to umożliwiały).
Wyboru preferowanej formy zajęć dokonuje się wypełniając odpowiednią rubrykę na karcie zgłoszenia.

Sposób zapisu: kartę zgłoszenia można złożyć:
– w wersji elektronicznej: cj@pk.edu.pl
lub

– w formie papierowej:
Centrum Szkolenia i Organizacji Systemów Jakości
Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki
al. Jana Pawła II 37, 31-864 Kraków
(budynek G) 

Dokumenty potrzebne w dalszym procesie rekrutacyjnym:
– karta zgłoszenia (w wersji papierowej, podpisana własnoręcznie),
– 1 fotografia, 
– kserokopia dyplomu (lub odpisu) ukończenia studiów wyższych
 (poświadczona za zgodność z oryginałem przez osobę przyjmującą dokumenty na studia podyplomowe).

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW NA STUDIA PODYPLOMOWE PROWADZONE NA POLITECHNICE KRAKOWSKIEJ 

Warunkiem wydania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie wymaganej liczby punktów ECTS oraz złożenie egzaminu końcowego w formie pisemnej (test).

Dokumenty uzyskiwane przez absolwentów:

  • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki 
  • Certyfikat Auditora Wewnętrznego Systemu Zarządzania Energią wg normy ISO 50001 wydany przez  jednostkę certyfikującą TÜV SÜD Polska

Studia przygotowują m.in. do:

  • kompleksowego zarządzania zasobami energetycznymi w organizacji
  • planowania, wdrażania, monitorowania, oceny i korygowania działań służących poprawie efektywności  energetycznej
  • wykonywania audytów efektywności energetycznej
  • egzaminów na uprawnienia energetyczne w zakresie eksploatacji i dozoru – gr 1, 2, 3 (w ramach studiów uczestnicy mogą przystąpić do wszystkich 6 egzaminów, a jeden egzamin jest w ramach opłaty za studia)

Studia umożliwiają zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do wykonywania
zawodu Zarządca energią (KOD ZAWODU 214933  wg Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów
i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania)

oraz pracy na innych stanowiskach związanych z gospodarką energetyczną.