Zarządzanie jakością wg norm ISO 9000

Forma kształcenia: studia podyplomowe
Edycja: 35
Forma realizacji zajęć: stacjonarnie lub on-line w czasie rzeczywistym
Rok akademicki: 2023/2024 (I semestr) i 2024/2025 (II semestr)
Planowany termin inauguracji studiów: luty 2024 r.
Termin przyjmowania zgłoszeń: 15 grudnia 2023 r. 


Koszt uczestnictwa: 4 100 zł (możliwość wnoszenia opłaty w dwóch ratach semestralnych)
Studia będą wpisane do Bazy Usług Rozwojowych.

Czas trwania: dwa semestry (zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, dwa razy
w miesiącu)
Liczba godzin: 190
Wymagania: ukończone studia wyższe
Program studiów podyplomowych: plik do pobrania
Kadra wykładowców: plik do pobrania
Karta zgłoszenia: plik do pobrania

Celem studiów jest zdobycie przez uczestników wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych w różnych obszarach zarządzania jakością oraz w zakresie akredytacji laboratoriów, a także przygotowanie do wdrażania, auditowania i doskonalenia systemów zarządzania, zgodnie z normami ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001,
ISO 17025.

Studia adresowane są do osób, które pracują lub zamierzają podjąć pracę
w urzędach administracji państwowej, samorządowej, przedsiębiorstwach, innych podmiotach i chcą zdobyć lub pogłębić wiedzę i umiejętności w zakresie szeroko pojętego zarządzania jakością, planowania procesów, aspektów prawno-ekonomicznych, metod i technik skutecznego zarządzania, wdrażania, auditowania
i doskonalenia systemów zarządzania.

Absolwenci uzyskują kwalifikacje auditora wewnętrznego zintegrowanych systemów zarządzania wg ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 oraz auditora wewnętrznego
w laboratorium wg ISO 17025. Mogą też przystąpić do egzaminu na „Pełnomocnika systemu zarządzania jakością”, przed komisją Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji S.A. Program studiów jest zgodny z kryteriami PCBC S.A.

Dokumenty uzyskiwane przez absolwentów:

  • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki 
  • Certyfikat auditora wewnętrznego zintegrowanych systemów zarządzania wg ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001
  • Certyfikat auditora wewnętrznego w laboratorium wg ISO 17025
  • Certyfikat Pełnomocnika systemu zarządzania jakością (wydany przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A., po zdaniu egzaminu przeprowadzanego przez komisję PCBC S.A.) – dodatkowa opłata

Sposób zapisu:
wypełnioną  kartę zgłoszenia należy przesłać na adres: cj@pk.edu.pl

Dokumenty potrzebne w dalszym procesie rekrutacyjnym:
– karta zgłoszenia (w wersji papierowej, podpisana własnoręcznie),
– 1 fotografia,
– kserokopia dyplomu (lub odpisu) ukończenia studiów wyższych
 (poświadczona za zgodność z oryginałem przez osobę przyjmującą dokumenty na studia podyplomowe).

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW NA STUDIA PODYPLOMOWE PROWADZONE NA POLITECHNICE KRAKOWSKIEJ 

Regulamin studiów podyplomowych obowiązujący na Politechnice Krakowskiej

Warunkiem wydania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie wymaganej liczby punktów ECTS oraz złożenie egzaminu końcowego w formie pisemnej (test).