Zarządzanie środowiskowe

Forma kształcenia: studia podyplomowe
Edycja: 17
Forma realizacji zajęć: stacjonarnie lub on-line w czasie rzeczywistym
Rok akademicki: 2023/2024 (I semestr) i 2024/2025 (II semestr)
Termin inauguracji studiów: luty 2024 r.
Termin przyjmowania zgłoszeń: 15 grudnia 2023 r.

Koszt uczestnictwa: 4 000 zł (możliwość wnoszenia opłaty w dwóch ratach semestralnych)
Czas trwania: dwa semestry (zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, średnio dwa razy w miesiącu)
Liczba godzin: 180
Wymagania: ukończone studia wyższe
Program studiów podyplomowych: plik do pobrania
Karta zgłoszenia: plik do pobrania
Kadra wykładowców: plik do pobrania
Planowane terminy zjazdów: plik do pobrania

Celem studiów jest zdobycie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych
w zakresie kształtowania i ochrony środowiska, racjonalnego gospodarowania zasobami naturalnymi, stosowania nowoczesnych rozwiązań technologicznych w tym obszarze, pozyskiwania środków na przedsięwzięcia z zakresu ochrony i inżynierii środowiska, jak również projektowania, wdrażania, utrzymywania i doskonalenia systemu zarządzania środowiskowego w organizacjach, zgodnie z normą ISO 14001 .

Studia adresowane są do osób, które pracują lub zamierzają podjąć pracę
w urzędach administracji państwowej, samorządowej, przedsiębiorstwach, podmiotach gospodarczych oraz instytucjach z branży ochrony środowiska i chcą podnieść swoje kwalifikacje w zakresie planowania, organizowania i kontroli działań, zmierzających do ograniczenia negatywnego wpływu organizacji na środowisko.

Absolwenci uzyskują kwalifikacje auditora wewnętrznego systemu zarządzania środowiskowego wg normy ISO 14001. Mogą również przystąpić do egzaminu na „Pełnomocnika systemu zarządzania środowiskowego”, przed komisją TÜV SÜD Polska Sp. z o.o. Program studiów jest zgodny z kryteriami TÜV SÜD Polska Sp. z o.o.

Dokumenty uzyskiwane przez absolwentów:

  • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki 
  • Certyfikat Auditora wewnętrznego systemu zarządzania środowiskowego
  • Certyfikat Pełnomocnika systemu zarządzania środowiskowego (wydany przez TÜV SÜD Polska z o.o., po zdaniu egzaminu przeprowadzanego przez komisję TÜV SÜD Polska Sp. z o.o.) – dodatkowa opłata

Sposób zapisu:
wypełnioną  kartę zgłoszenia należy przesłać na adres: cj@pk.edu.pl

Dokumenty potrzebne w dalszym procesie rekrutacyjnym:
– karta zgłoszenia (w wersji papierowej, podpisana własnoręcznie),
– 1 fotografia, 
– kserokopia dyplomu (lub odpisu) ukończenia studiów wyższych
 (poświadczona za zgodność z oryginałem przez osobę przyjmującą dokumenty na studia podyplomowe).

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW NA STUDIA PODYPLOMOWE PROWADZONE NA POLITECHNICE KRAKOWSKIEJ 

Regulamin studiów podyplomowych obowiązujący na Politechnice Krakowskiej

Warunkiem wydania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie wymaganej liczby punktów ECTS oraz złożenie egzaminu końcowego w formie pisemnej (test).