Zarządzanie zasobami ludzkimi (zzl)

Forma kształcenia: studia podyplomowe
Edycja: 14
Forma realizacji zajęć: stacjonarnie lub on-line w czasie rzeczywistym 
Rok akademicki: 2023/2024 (I semestr) i 2024/2025 (II semestr)
Planowany termin inauguracji studiów: luty 2024 r.
Termin przyjmowania zgłoszeń: 15 grudnia 2023 r.

Koszt uczestnictwa: 4 200 zł (możliwość wnoszenia opłaty w dwóch ratach semestralnych)
Studia zostaną zamieszczone w Bazie Usług Rozwojowych

Czas trwania: dwa semestry (zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, dwa razy
w miesiącu)
Liczba godzin: 190
Wymagania: ukończone studia wyższe
Program studiów podyplomowych: plik do pobrania
Kadra wykładowców: pliki do pobrania
Karta zgłoszenia: plik do pobrania

Celem studiów jest zdobycie przez uczestników studiów wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, systemu motywowania, oceny pracowników, kultury organizacyjnej, public relations, komunikacji interpersonalnej, prawa pracy i procedur personalnych, kształtowania zbiorowych stosunków pracy, negocjacji i zarządzania konfliktami oraz zarządzania wiedzą.

Studia adresowane są do osób, które chcą zdobyć kwalifikacje do pracy na stanowiskach związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi.

Absolwenci są przygotowani do kierowania zespołem pracowników.

Dokumenty uzyskiwane przez absolwentów:

  • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki 

Sposób zapisu:
Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać na adres:cj@pk.edu.pl

Dokumenty potrzebne w dalszym procesie rekrutacyjnym:
– karta zgłoszenia (w wersji papierowej, podpisana własnoręcznie),
– 1 fotografia, 
– kserokopia dyplomu (lub odpisu) ukończenia studiów wyższych
 (poświadczona za zgodność z oryginałem przez osobę przyjmującą dokumenty na studia podyplomowe).

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW NA STUDIA PODYPLOMOWE PROWADZONE NA POLITECHNICE KRAKOWSKIEJ 

Regulamin studiów podyplomowych obowiązujący na Politechnice Krakowskiej

Warunkiem wydania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie wymaganej liczby punktów ECTS oraz złożenie egzaminu końcowego w formie pisemnej (test).